Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ważne informacje dotyczące zimowej sesji egzaminacyjnej

Zimowa sesja egzaminacyjna roku akademickiego 2021/2022 będzie realizowana zgodnie z obowiązującym planem i harmonogramem. Co do zasady, zaliczenia i egzaminy odbywać się będą w trybie zdalnym przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich pozostałych elementów opisanych w sylabusie.  

Wyjątkiem są sytuacje, w których przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów w trybie stacjonarnym jest niezbędne dla realizacji efektów uczenia się lub niemożliwe jest przeprowadzenie ich w trybie zdalnym. Decyzję w sprawie przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w trybie stacjonarnym podejmuje zastępca dyrektora ds. dydaktycznych lub kierownik kierunku na wniosek prowadzącego i po konsultacji ze studentami uczestniczącymi w danym kursie.   

Egzaminy i zaliczenia zdalne odbywają się z zachowaniem zasad określonych w Zarządzeniu nr 131 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie: zasad organizacji weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.