Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stanowisko asystenta ds. badań w wymiarze ½ etatu

Stanowisko asystenta ds. badań w wymiarze ½ etatu w Instytucie Studiów Europejskich Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

czerwono niebieskie logo direct niebieska flaga unii europejskiej z żółtymi gwiazdami, żółto niebieskie logo uniwersytetu jagiellońskiego

Instytut Studiów Europejskich Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do składania aplikacji na stanowisko asystenta naukowego w niepełnym wymiarze czasu pracy (50%), które rozpocznie się w październiku 2023 r. i potrwa 12 miesięcy. Stanowisko wymaga pracy stacjonarnej w Krakowie.

 

Wybrany Kandydat/Kandydatka będą pracować przy realizacji projektu badawczego REDIRECT. The REpresentative DIsconnect: diagnosis and strategies for RECTification.

 

Projekt REDIRECT koncentruje się na badaniu obecnej transformacji systemów demokratycznych w Europie w celu lepszego zrozumienia zjawiska "przedstawicielskiego rozłączenia" (representative disconnect) – wielowymiarowego zjawiska regresu powiązania demos i kratos obejmującego komponenty instytucjonalne, behawioralne i afektywne. REDIRECT ma badać demokrację przedstawicielską w sposób kompleksowy, łącząc kilka istotnych wymiarów analizy, które pozwolą poradzić sobie z obecnymi problemami funkcjonowania demokracji. Rezultaty analizy pozwolą na sformułowanie rekomendacji dotyczących zarówno poziomu instytucjonalnego (tj.  kluczowych "ciał pośredniczących" demokracji przedstawicielskiej, takich jak partie, przywódcy, instytucje parlamentarne), jak i poziomu społeczeństwa obywatelskiego.

 

W ramach stanowiska asystenta badawczego w projekcie od pracownika oczekuje się wykonywania takich obowiązków, jak udział w przygotowaniu narzędzi do zogniskowanych wywiadów grupowych; rekrutacji do wywiadów (we współpracy z kierowniczką projektu i osobą odpowiedzialną za badania); realizacji wywiadów oraz opracowaniu materiału empirycznego (przygotowywanie transkryptów z wywiadów); udział w przygotowaniu raportów z badań (w języku angielskim) oraz publikacji projektowych ; zarządzanie bazami danych empirycznych; wkład w koordynację i zarządzanie projektem; komunikacja z lokalnymi i międzynarodowymi uczestnikami projektu.

 

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy:

 • co najmniej tytuł licencjata w zakresie socjologii, nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, studiów europejskich lub innych pokrewnych dziedzin wiedzy z zakresu metodologii badań społecznych oraz doświadczenia w badaniach społecznych, udokumentowanych np. w ścieżce studiów i aktywnościami dodatkowymi do ścieżki studiów (np. udział w projektach badawczych, działania Koła Naukowego itp.), a w tym zwłaszcza doświadczenia w przygotowaniu i prowadzeniu zogniskowanych wywiadów grupowych i/lub wywiadów indywidualnych;
 • umiejętności wykorzystywania narzędzi analitycznych (np. MAXQDA);
 • zainteresowania problematyką demokratyzacji, kryzysów społecznych, partycypacji społecznej;
 • bardzo dobrej znajomość języka polskiego i języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • rzetelności, systematyczności, obowiązkowości, umiejętności pracy w zespole.

 

Wynagrodzenie jest zgodne z przepisami UJ. Planowana data rozpoczęcia pracy to październik 2023 r.

 

Dokumenty należy złożyć do 15 września 2023 roku.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • jednostronicowy list motywacyjny,
 • CV zawierające informację o dorobku naukowym, dydaktycznym
  i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopia dyplomu magisterskiego,
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy,
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.
 • dwa listy polecające od osób znających dorobek naukowy Kandydata/Kandydatki,
 • kopie certyfikatu biegłej znajomości języka angielskiego (z wyłączeniem osób, dla których język angielski jest językiem ojczystym lub jeśli język wykładowy w trakcie edukacji akademickiej był językiem angielskim – proszę o przesłanie odpisu dyplomu ze wskazaniem języka wykładowego). Prosimy o dołączenie wyników stosownych testów potwierdzających znajomość innych języków do aplikacji.

Druki oświadczeń oraz wzór kwestionariusza osobowego można pobrać na stronie:

https://cso.uj.edu.pl/konkursy

 

Dokumenty należy złożyć pocztą elektroniczną na adres redirect@uj.edu.pl, tytuł REDIRECT application documents (research assistance) lub przesyłką pocztową na adres Monika Nowak, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Studiów Europejskich, ul.  Władysława Reymonta 4, 30-059 Kraków z dopiskiem REDIRECT application documents (research assistance).

Oferty, które przejdą pozytywnie weryfikację formalną, będą podlegać ocenie merytorycznej, podczas której może zostać przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna (bezpośrednio lub za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej), po uprzednim uzgodnieniu terminu z Kandydatem /Kandydatką.

Dodatkowe pytania na temat pozycji należy kierować do dr hab. Magdaleny Góry na adres e-mail: mm.gora@uj.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

dla kandydata do pracy

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony­  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
 2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych www.iod.uj.edu.pl, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu w ramach wykonania  obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w związku z ustawą – Kodeks pracy;
  2. przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu na podstawie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgodą jest Pani /Pana wyraźne działanie w postaci przesłania Administratorowi CV. Zgoda na przetwarzania  danych osobowych dotyczy danych, które dobrowolnie Pan/Pani przekazuje w ramach złożonego CV, a które nie wynikają z ustawy – Kodeks pracy.
 4. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa (dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Poddanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  jest dobrowolne.
 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji. W przypadku nie zawarcia z Panią/Panem umowy  po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – na warunkach i zasadach określonych w RODO.
 7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: monika.a.nowak@uj.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Instytut Studiów Europejskich UJ, ul. W. Reymonta 4, 30-059 Kraków lub wycofać osobiście stawiając się w pok. 536 (V piętro), ISE UJ, ul. W. Reymonta 4, 30-059 Kraków.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.