Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stanowisko asystenta ds. badań w niepełnym wymiarze godzin

Stanowisko asystenta ds. badań w niepełnym wymiarze godzin w Instytucie Studiów Europejskich Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

okrągłe niebiesko czerwono pomarańczowe logo shapedem-eu, niebieska flaga unii europejskiej z żółtymi gwiazdami, żółto niebieskie logo uniwersytetu jagiellońskiego

Instytut Studiów Europejskich Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do składania aplikacji na stanowisko asystenta naukowego w niepełnym wymiarze czasu pracy (25%), które rozpocznie się w październiku 2023 r. i potrwa 20 miesięcy. Stanowisko wymaga pracy stacjonarnej w Krakowie.

 

Wybrany Kandydat/Kandydatka będą pracować przy realizacji projektu badawczego SHAPEDEM-EU (Rethinking and Reshaping the EU’s democracy support in its Eastern and Southern Neighbourhood)

 

Projekt SHAPEDEM-EU ma na celu ponowne przemyślenie, przekształcenie i przegląd unijnej polityki wspierania demokracji we wschodnich i południowych krajach sąsiedzkich. W obliczu rosnącej kontestacji UE i słabnącego wpływu jej polityk w sąsiedztwie, SHAPEDEM-EU stosuje całkowicie nowe podejście do wspierania demokracji. Podejście to postrzega wsparcie demokracji jako praktykę społeczną wymagającą zbiorowego, demokratycznego uczenia się wszystkich zaangażowanych stron. Konsorcjum będzie pilotażowo testować pętlę uczenia się demokracji, aby stworzyć nowe kanały i narzędzia interakcji między UE a jej sąsiadami oraz przenieść te ustalenia na zalecenia polityczne dotyczące ulepszonego zestawu narzędzi politycznych UE.  W skład konsorcjum realizującego projekt wchodzą instytucje akademickie, think tanki i organizacje społeczeństwa obywatelskiego z siedzibą w UE oraz południowych i wschodnich krajach sąsiadujących. Konsorcjum stosuje różnorodne metody do gromadzenia danych i oceny polityk związanych ze wsparciem demokracji w sześciu krajach: Libanie, Palestynie, Tunezji, Ukrainie, Gruzji i Armenii. W ramach projektu badane są rola państw członkowskich UE, kluczowych instytucji UE, podmiotów z krajów trzecich i organizacji międzynarodowych. Wyniki projektu mają na celu poprawę praktyk UE w regionie. Na wszystkich etapach projektu zbadany zostanie wpływ równości płci i transformacji cyfrowej na wsparcie demokracji. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: https://shapedem-eu.eu/

 

Badacze z UJ kierują badaniami dotyczącymi mapowania wsparcia demokracji w państwach członkowskich UE, jak również są zaangażowani w inne prace badawcze w ramach projektu. Asystent badawczy będzie zaangażowany w przygotowanie i przeprowadzenie badań jakościowych i ilościowych w ramach zadań badawczych dotyczących analizy instrumentów wsparcia demokracji w krajach sąsiedzkich UE i praktyk kontestacyjnych na poziomie państw członkowskich i Unii Europejskiej oraz wybranych innych organizacji międzynarodowych i państw trzecich. Będzie pomagał w gromadzeniu dokumentów i analizie wzorców dyskursywnych w materiale empirycznym przy użyciu oprogramowania do analizy danych jakościowych (MAXQDA). Wybrany Kandydat/Kandydatka wniesie również wkład w prace UJ nad działaniami UE wspierającymi demokrację we wschodnich i południowych krajach sąsiedzkich. Doświadczenie w zakresie równości płci i/lub transformacji cyfrowej w ramach wspierania demokracji jest dodatkowym atutem. Część zadań związanych z pomocą badawczą będzie polegała na wspieraniu naukowców w działaniach upowszechniających wiedzę, takich jak organizowanie wydarzeń, przygotowywanie publikacji i wpisów na blog.

 

Kandydat/Kandydatka powinien posiadać co najmniej tytuł magistra nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, studiów europejskich lub innych pokrewnych dziedzin i interesować się polityką zagraniczną UE, europejską polityką sąsiedztwa, a najlepiej mieć doświadczenie w pomocy badawczej w analizie dyskursywnej. Niezbędna jest biegła znajomość języka angielskiego i polskiego, zarówno w mowie, jak i piśmie. Na tym stanowisku wymagane są również doskonałe umiejętności analityczne i współpraca przy projektach badawczych. Wynagrodzenie jest zgodne z przepisami UJ. Planowana data rozpoczęcia pracy to październik 2023 r.

 

Dokumenty należy złożyć do 15 września 2023 roku.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • jednostronicowy list motywacyjny,
 • CV zawierające informację o dorobku naukowym, dydaktycznym
  i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopia dyplomu magisterskiego,
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy,
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.
 • dwa listy polecające od osób znających dorobek naukowy Kandydata/Kandydatki,
 • kopie certyfikatu biegłej znajomości języka angielskiego (z wyłączeniem osób, dla których język angielski jest językiem ojczystym lub jeśli język wykładowy w trakcie edukacji akademickiej był językiem angielskim, francuskim lub polskim –proszę o przesłanie odpisu dyplomu ze wskazaniem języka wykładowego). Prosimy o dołączenie wyników stosownych testów potwierdzających znajomość innych języków do aplikacji.

Druki oświadczeń oraz wzór kwestionariusza osobowego można pobrać na stronie:

https://cso.uj.edu.pl/konkursy

 

Dokumenty należy złożyć pocztą elektroniczną na adres shapedemeu@uj.edu.pl, tytuł SHAPEDEM-EU application documents (research assistance) lub przesyłką pocztową na adres Monika Nowak, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Studiów Europejskich, ul.  Władysława Reymonta 4, 30-059 Kraków z dopiskiem SHAPEDEM-EU application documents (research assistance).

Oferty, które przejdą pozytywnie weryfikację formalną będą podlegać ocenie merytorycznej, podczas której może zostać przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna (bezpośrednio lub za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej), po uprzednim uzgodnieniu terminu z Kandydatem /Kandydatką.

Dodatkowe pytania na temat pozycji należy kierować do dr hab. Magdaleny Góry na adres e-mail: mm.gora@uj.edu.pl

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata do pracy

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony­  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
 2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych www.iod.uj.edu.pl, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu
   w ramach wykonania  obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w związku z ustawą – Kodeks pracy;
  2. przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu na podstawie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgodą jest Pani /Pana wyraźne działanie w postaci przesłania Administratorowi CV. Zgoda na przetwarzania  danych osobowych dotyczy danych, które dobrowolnie Pan/Pani przekazuje w ramach złożonego CV, a które nie wynikają z ustawy – Kodeks pracy.
 4. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa (dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Poddanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  jest dobrowolne.
 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji. W przypadku nie zawarcia
  z Panią/Panem umowy  po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – na warunkach i zasadach określonych w RODO.
 7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: monika.a.nowak@uj.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Instytut Studiów Europejskich UJ, ul. W. Reymonta 4, 30-059 Kraków lub wycofać osobiście stawiając się w pok. 536 (V piętro), ISE UJ, ul. W. Reymonta 4, 30-059 Kraków.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
 9.  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.