Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze aktualne - kliknij element z listy aby rozwinąć

Kierownik Projektu: dr hab. Bożena Gierat-Bieroń

Grant badawczy [H.1.3.2021] POBHeritage w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Czas realizacji:

Opis: Projekt obejmuje roczne badania interdyscyplinarne, których celem jest eksploracja i empiryczna weryfikacja pojęcia Matthiasa Webera "zestrajanie pamięci" na przykładzie powołanych przez UE w Polsce 'Znaków Dziedzictwa Europejskiego' (ZDE) - 6 pomników kultury. Pierwszym celem badań jest odpowiedź na pytanie badawcze: Czy działania w zakresie popularyzacji dziedzictwa europejskiego poprzez edukację i publikacje dziennikarskie mogą przyczynić się do rozpowszechnienia konceptu "uni-pamięci" i "uni historii", a jeśli tak, to w jakim stopniu koncepty te wpłyną na pogłębianie europejskiej tożsamości kulturowej.  Drugim celem jest ukazanie procesu "zestrajania pamięci" jako "ożywiania" miejsc poświęconych przeszłości i tworzenia pamięci glokalnej - poprzez działania popularyzujące, promocyjne i edukacyjne. Procesy przypominania, odpamiętywania, przywracania pamięci oraz łączenia pamięci lokalnej z europejską są jednocześnie procesami modyfikacji przeszłości, dzięki którym pamięć o niej staje się pamięcią żywą. Ponieważ, jak twierdzi Weber, niemożliwa jest jedna narracja historyczna, "zestrajanie pamięci" jest procesem budowania wspólnoty pamięci, który zachowuje szacunek dla różnorodności, odmienność interpretacyjną oraz istnienie równoległych rzeczywistości historycznych.

Kierownik projektu: Dr Maciej Stępka

Grant badawczy SocietyNow! w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Czas realizacji: czerwiec 2020 - wrzesień 2020

Opis: Celem projektu o tytule „Rezyliencja (resilience) jako paradygmat bezpieczeństwa w czasach pandemii COVID-19. Przypadek Rzeczypospolitej Polskiej” jest rozpoczęcie dyskusji i zarysowanie obszaru dla niezbędnych pogłębionych badań na temat odporności wspólnotowej, umiejętności antycypacyjnych i adaptacyjnych polskiego państwa i społeczeństwa w czasach i w następstwie kryzysów takich jak pandemia COVID-19. W tym kontekście projekt skupia się na krytycznej analizie działalności państwa, identyfikując przykłady najbardziej wyraźnych braków rezyliencji, jak i oddolnych i odgórnych metod jej stymulacji.

Kierownik projektu: dr hab. Bożena Gierat-Bieroń​

Grant badawczy SocietyNow! w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Czas realizacji: 1 maja 2020 - 30 września 2020

RealizacjaProjekt jest realizowany przez dr hab. Bożenę Gierat-Bieron (IE UJ)  oraz dr Kingę Gajde (IE UJ).

Opis: Projekt miał na celu analizę i ewaluację „tarcz antykryzysowych” zaproponowanych przez władze miast środowiskom kulturalnym w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce. Środowiska kultury oraz pojedynczy artyści (pracujący często w warunkach samozatrudnienia) znaleźli się w trudnej sytuacji organizacyjnej i finansowej. Wszystkie szczeble administracji terenowej, rząd oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) wdrażały doraźne rozwiązania i programy wsparcia. Program pomocy MKiDN miał znaczenie kluczowe dla sektora kultury, jednakże był niewystarczający. Dlatego propozycje pomocy złożyły władze samorządowe. 

W projekcie badawczym przyjęto założenie, że skoro epidemia COVID-19 zmieni diametralnie okoliczności funkcjonowania sektora kultury w Polsce, to jak w dominie pociągnie to za sobą groźne następstwa natury organizacyjnej, finansowej, artystycznej oraz mentalnej. Zatem stawiano kluczowe pytanie o skalę następstw i konsekwencje zmian.

Kierownik UJ: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Projekt badawczy Horizon2020 Research and Innovation Actions: „EU3D. EU Differentiation, Dominance and Democracy” („EU3D: Zróżnicowana integracja, dominacja i demokracja”), koordynowany przez ARENA Center for European Studies, Oslo University (Norwegia).

Źródło finansowania: Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Horizon2020 Research and Innovation Action: Societal Challenges. Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies.

Projekt „EU3D. EU Differentiation, Dominance and Democracy” koncentruje się na analizie przyszłości Unii Europejskiej z perspektywy zróżnicowanej integracji. Wyzwania ostatnich lat, przed którymi stanęła Unia Europejska, zainicjowały debatę o tym, czy państwa członkowskie powinny i chcą kontynuować wysiłki integracyjne z tą samą intensywnością. Zróżnicowana integracja, stanowiąca rdzeń architektury instytucjonalnej UE, nabiera nowego znaczenia w świetle debaty na temat wyjścia z UE Wielkiej Brytanii i innych działań na rzecz redukowania udziału czy wyłączania z pewnych obszarów integracji niektórych państw członkowskich. Te wyzwania dotyczą kierunku integracji europejskiej, kwestii jej funkcjonowania i jej demokratycznej legitymizacji. W odpowiedzi na wyzwania stojące przed integracją europejską projekt będzie się koncentrował na analizie, czy i w jaki sposób zróżnicowana integracja jest konieczna, sprzyjająca dalszemu rozwojowi UE, zrównoważona oraz akceptowalna z punktu widzenia wypełniania standardów demokratycznych. W projekcie współpracować będą badacze z instytucji akademickich i wiodących europejskich think tanków (Uniwersytet w Oslo, Breugel, Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP) z Grecji, Uniwersytet Komeński w Bratysławie, Uniwersytet Jagielloński, LUISS School of Governance w Rzymie, Uniwersytet w Kopenhadze, Uniwersytet w Konstancji, Science Po Grenoble i Uniwersytet Oksfordzki). Projekt rozpocznie się wiosną 2019 roku i potrwa cztery lata. Kierownikiem zespołu badawczego na UJ jest prof. dr hab. Zdzisław Mach, zaś składa się z badaczy z Instytutu Europeistyki (dr Magdalena Góra, dr Joanna Orzechowska-Wacławska, dr Natasza Styczyńska, dr Karolina Czerska-Shaw, dr Przemysław Tacik i dr Marcin Zubek), a także Instytutu Socjologii (dr Marta Warat i dr Katarzyna Zielińska).

Reference number: 822419-EU3D-H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020/H2020-SC6-GOVERNANCE-2018

Kierownik projektu w UJ: dr Marcin Zubek

Znacząca część polityk i prawa przyjmowanych w ramach UE ma bezpośredni wpływ na jej regiony. Jednakże polityki te są z reguły dyskutowane i decydowane na poziomie ponadnarodowym, przy udziale Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, a także rządów narodowych. Jaka jest zatem rola aktorów regionalnych w tych przedsięwzięciach – czy są tylko biernymi obserwatorami, czy też mogą mieć wpływ na kształtowanie tych polityk?

Zadaniem projektu REGIOPARL jest próba udzielenia odpowiedzi na te pytania, między innymi poprzez badanie parlamentów I zgromadzeń na szczeblu regionalnym. Celem projektu jest zaprezentowanie i zbadanie zróżnicowania aktorów na poziomie regionalnym i ich wpływu na politykę UE – jakich instrumentów mogą do tego celu użyć, jakie mają realne możliwości, a jakie ograniczenia w swoim działaniu. Szczególny nacik położony zostanie na zbadanie wpływu tych gremiów na debate o integracji europejskiej wśród społeczności regionalnych. Uniwersytet Jagielloński jest w projekcie REGIOPARL częścią konsorcjum, w którego skład wchodzą także: European Democracy Lab think tank, University Donau-Krems, University of Tübingen oraz WZB Berlin Social Science Centre

Kierownik projektu UJ: Prof. dr hab. Zdzisław Mach

Projekt o akronimie REACTIK ma na celu poszerzanie dziedziny studiów europeistycznych o badania Europejskiej Dyplomacji Kulturalnej oraz Europejskiej Polityki Kulturalnej. Grant Jean Monnet Network pozwoli na rozwój przestrzeni dialogu akademickiego pomiędzy naukowcami o różnych specjalizacjach i z różnych regionów świata. Liderem konsorcjum jest Akademia Sztuk Pięknych i Design'u Bezalel z Izraela, a w jego skład wchodzą partnerzy z różnych krajów i kontynentów: Uniwersytet Ben Guriona (Izrael), Uniwersytet w Kopenhadze (Dania), Uniwersytet Jawaharlala Nehru (Indie), Uniwersytet Waseda (Japonia), oraz Uniwersytet w Canterbury (Nowa Zelandia). Zespół realizujący projekt z ramienia Instytutu Europeistyki to prof. Zdzisław Mach, dr Magdalena Góra, dr Agnieszka Sadecka, dr Natasza Styczyńska and dr Marcin Zubek.

Kierownik UJ: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Projekt badawczy Horizon2020 Research and Innovation Actions: POPREBEL - Populist rebellion against modernity in 21st-century Eastern Europe: neo-traditionalism and neofeudalism” (Populistyczny bunt przeciwko nowoczesności w Europie Wschodniej XXI wieku: neo-tradycjonalizm i neo-feudalizm), koordynowany przez University College London (UK).

Źródło finansowania: Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Horizon2020 Research and Innovation Actions H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020 (GOVERNANCE FOR THE FUTURE).

Projekt ma na celu badanie zjawiska rosnącego populizmu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej z perspektywy społecznej, politycznej, kulturowej i ekonomicznej. Konsorcjum skupia badaczy z Wielkiej Brytanii oraz z wiodących uczelni Europy Środkowo-Wschodniej (oprócz Uniwersytetu Jagiellońskiego są to: Uniwersytet Corvinusa w Budapeszcie, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet w Belgradzie oraz Uniwersytet w Tartu), od wielu lat współpracujących ze sobą w ramach realizacji wspólnego programu studiów magisterskich IMESS, a od 2018 roku prowadzących wspólnie program dla doktorantów, także finansowany z funduszy Horyzontu2020. Zespół badaczy z Instytutu Europeistyki UJ pod kierownictwem prof. dr hab. Zdzisława Macha prowadzić będzie badania socjologiczne, kulturowe, antropologiczne i polityczne zarówno w Polsce, jak i w innych krajach regionu. Projekt będzie trwał trzy lata (2019-2021). Kierownikiem zespołu badawczego jest prof. Zdzisław Mach, a w skład zespołu wchodzą: dr Krzysztof Kowalski, dr Joanna Orzechowska-Wacławska, dr Łucja Piekarska-Duraj, dr Agnieszka Sadecka i dr Natasza Styczyńska.

Reference number: 822682-POPREBEL-H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020/H2020-SC6-GOVERNANCE-2018

Network brings together international and interdisciplinary expertise to work on several geographical and topical issue areas. It is a unique network, as we are able to bring together expertise on the United States, Brazil, Russia, India, China, South Africa and the European Union, while at the same time we will focus on the areas of trade, sustainable development, migration, counter-terrorism and human rights. We are extremely happy and honored to work together with you in the course of the next three years.

 • EUCROSS network – consists of several universities from Europe and beyond:
 • KU Leuven University (Belgium) - coordinator
 • Chinese University of Hong Kong (China)
 • Queen Mary University of London (UK)
 • University of Florida, Gainesville (USA)
 • Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, Bonn (Germany)
 • Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, Lund (Sweden)
 • Uniwersytet Jagiellonski, Krakow (Poland)
 • O.P. Jindal Global University, Haryana (India)
 • Institute of World Economy, Moscow (Russia)
 • Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Allegre (Brazil)
 • American University, Washington D.C. (USA)

Network will run from 2017-2020

Kierownik UJ: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Horizon2020, Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network: FATIGUE - Delayed Transformational Fatigue in Central and Eastern Europe: Responding to the Rise of Illiberalism/Populism - European Training Network - Konsorcyjne studia doktoranckie z partnerami z Wielkiej Brytanii (University College London - koordynator projektu), Czech (Uniwersytet Karola w Pradze), Estonii (Uniwersytet w Tartu), Serbii (Uniwersytet w Belgradzie) oraz Węgier (Uniwersytet Corvinus w Budapeszcie)

Źródło finansowania: Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Horizon2020 (Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks)

Projekt zakłada badanie aktualnego zjawiska jakim są wzrastające w siłę ruchy populistyczne i nieliberalne w Europie Środkowo-Wschodniej. Autorzy projektu tłumaczą to zjawisko pojęciem "delayed transformational fatigue", czyli wzrastającym obecnie rozczarowaniem społeczeństw regionu efektami reform wczesnego okresu transformacji. Za błędy te obwiniane są elity, przeciw którym buntują się te części społeczeństwa, które doświadczają wykluczenia społecznego i kulturowego, braku poczucia bezpieczeństwa na rynku pracy, a także są ofiarami nierówności ekonomicznych. Projekt zakłada prowadzenie interdyscyplinarnych badań i podjęcie studiów doktoranckich przez 15 młodych naukowców. Będą oni prowadzić badania w dwóch wybranych uczelniach zaangażowanych w projekt oraz podejmą staż w organizacji partnerskiej. Dzięki temu doktoranci pogłębią swą wiedzę teoretyczną i empiryczną, zdobędą kompetencje międzykulturowe, oraz będą mieli możliwość poszerzenia swojej sieci kontaktów zawodowych. 

Reference number: 765224-FATIGUE-H2020-MSCA-ITN-2017

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Czas trwania: 2016 –  2020

Źródło finansowania: Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Horizon2020 (Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks)

Celem projektu jest zbadanie kryzysu legitymizacji jaki widoczny jest w Unii Europejskiej. Zespół zbudowany z 15 młodych badaczy przy wsparciu doświadczonych naukowców oraz ekspertów będzie badać jak demokracja, władza, prawo, ekonomia oraz świadomość społeczna wpływają na siebie oraz determinują sposób w jaki legitymizowany jest obecnie porządek politycznych w Europie. Interdyscyplinarne badania prowadzone będą w dziewięciu ośrodkach akademickich, a zatrudnieni w projekcie doktoranci odbędą staże w organizacjach pozarządowych, mediach i firmach specjalizujących się w kwestiach europejskich. Projekt potrwa 4 lata, a jego koordynatorem jest Centrum Studiów Europejskich przy Uniwersytecie w Oslo.

Reference number: 722581-PLATO-H2020-MSCA-ITN-2016/H2020-MSCA-ITN-2016