Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

logo reklamujące cykl podcastów dyplomatycznie o kuturze

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Partnerzy studiów:

Komisja Europejska logo

Honorowy patronat nad modułem europeistycznym

Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej logo

Polska fundacja im. Roberta Schumana logo

 

Reactik logo

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyplomacja kulturalna

Jedyne w Polsce studia podyplomowe w zakresie dyplomacji kulturalnej o profilu europeistycznym.
Studia prowadzone są w formacie hybrydowym.

Nasze studia podyplomowe są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy.

Kształcą specjalistów w zakresie dyplomacji kulturalnej, którzy będą wyposażeni w kompetencje potrzebne do prowadzenia działań dyplomatycznych w obszarze kultury na poziomie lokalnym, regionalnym i centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w instytucjach unijnych.

Dyplomacja kulturalna jest nie tylko uzupełnieniem tradycyjnej dyplomacji uprawianej w ambasadach i konsulatach, ale to niezwykle potrzebna wiedza i umiejętności do pracy w instytutach kultury, międzynarodowych korporacjach, organach władzy państwowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach działających na polu kultury, spraw społecznych, polityki czy ekonomii. Dyplomacja kulturalna ułatwia poruszanie się we współczesnym świecie – budowanie zrozumienia i kształtowanie pozytywnych postaw.

W programie studiów nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności w  zakresie wielopoziomowego zarządzania kulturą, promocji zagranicznej (w tym pozaeuropejskiej), team-building, budowania marki kultury, prowadzenia dialogu międzykulturowego, a także poszerzanie wiedzy na temat procesów pokojowych i pojednawczych, stosunków dyplomatycznych UE i rozumienie roli soft power w relacjach sąsiedzkich, transkulturowych i transgranicznych.

Ze względu na wojnę w Ukrainie, nasz studia koncentrują się na temacie budowania dyplomacji kulturalnej w sytuacji kryzysu wojennego oraz w trakcie odbudowy państwa po wojnie.

Studia mają charakter praktyczny. Stawiamy na budowanie kompetencji.

Większość zajęć prowadzona jest w formule projektowej, warsztatowej i konwersatoryjnej.

 

Kluczowym elementem programu są spotkania z wybitnymi osobistościami, osobami kierującymi instytucjami i kierownikami wybranych projektów (przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, zagranicznych instytutów kultury w Polsce oraz polskich instytutów kultury za granicą, ważnych instytucji kultury, Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce), ludźmi kultury i artystami.

Częścią programu studiów są wyjazdy studyjne do instytucji europejskich (Bruksela) oraz do Warszawy (Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Instytut Adama Mickiewicza). Praca dyplomowa może przybrać formułę pracy projektowej, przygotowanej we współpracy z wybraną instytucją partnerską.

 

Studia umożliwiają zdobycie kompetencji i umiejętności z zakresu

 • analizy zjawisk i procesów, zachodzących na arenie międzynarodowej
 • krytycznego myślenia, wnioskowania
 • realizacji projektów w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym
 • komunikacji międzykulturowej
 • rozumienia zasad działania placówek dyplomatycznych narodowych oraz unijnych w obszarze szeroko rozumianej kultury
 • rozwiązywania konfliktów i negocjacji w środowisku międzynarodowym
 • umiejętności pracy zdalnej – w sytuacjach kryzysowych
 • zarządzanie sytuacją kryzysową w obszarze kultury, ochrona dóbr kultury w czasach konfliktu zbrojnego.

 

Perspektywy zawodowe

 • instytucje unijne, placówki dyplomatyczne i instytuty kultury
 • międzynarodowe instytucje, organizacje i korporacje
 • administracja publiczna na szczeblu państwowym i samorządowym
 • organizacje pozarządowe.

 

Podstawowe informacje:

 • Język studiów: program będzie realizowany częściowo w języku angielskim
 • Format studiów: 2 semestry (październik–czerwiec), zakończone pracą dyplomową w formie projektu
 • Ilość punktów ECTS: 38
 • Ilość godzin: 180
 • Cena studiów: 4200 zł

 

Rekrutacja na studia:

 • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
 • termin rekrutacji od 8 maja 2023 r. do 8 września 2023 r.
 • dokumenty wymagane przy zgłoszeniu na studia: życiorys, podanie na studia, kopia ukończenia studiów wyższych (może być licencjat), kwestionariusz osobowy UJ (do pobrania na stronie www.europeistyka.uj.edu.pl)
 • Zgłoszenia kandydatów: mgr Grzegorz Wójtowicz: tel. 12 663 25 58, e-mail: ism.instytut@uj.edu.pl

Biuro:

Українська версія

Widok zawartości stron Widok zawartości stron