Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze aktualne - kliknij element z listy aby rozwinąć

kierowniczka projektu: dr hab. Magdalena Góra

2022-2025

Projekt “Wsparcie demokracji przez UE w jej wschodnim i południowym sąsiedztwie” finansowany z Horyzontu Europa ma na celu przemyślenie, przekształcenie i zrewidowanie unijnej polityki wspierania demokracji we wschodnich i południowych krajach sąsiedzkich UE. W obliczu rosnącej kontestacji UE i słabnącego wpływu jej polityki w krajach sąsiedzkich, SHAPEDEM-EU przyjmuje zupełnie nowe podejście do analizy wspierania demokracji. Podejście to zakłada, że demokratyzacja jest praktyką społeczną wymagającą zbiorowego demokratycznego uczenia się wszystkich zaangażowanych interesariuszy. Konsorcjum będzie pilotażowo testować pętlę uczenia się demokracji (Democratic Learning Loop), aby stworzyć nowe kanały i narzędzia interakcji między UE a jej sąsiadami, a także przełożyć te ustalenia na rekomendacje polityczne mające na celu ulepszenie zestawu narzędzi politycznych UE. Liderem projektu jest prof. Andrea Gawrich z Uniwersytetu Justusa Liebiga w Gissen, zaś w skład konsorcjum wchodzi 11 instytucji partnerskich. Projekt będzie trwał trzy lata (2022-2025), a wysokość grantu dla UJ to ponad 210 tysięcy euro. Kierownikiem interdyscyplinarnego zespołu badawczego na UJ jest dr hab. Magdalena Góra (ISE), a w skład zespołu wchodzą: dr hab. Katarzyna Zielińska, prof. UJ (IS), dr hab. Joanna Dyduch, prof. UJ (IBiDW), dr Ewa Szczepankiewicz-Rudzka (INPiSM), dr Natasza Styczyńska (ISE) oraz dr Marcin Zubek (ISE).

kierowniczka projektu: dr Natasza Styczyńska

2022-2025

REGROUP – „Odbudowa zarządzania wielopodmiotowego i odporności po pandemii” – jest projektem skupiającym 13 uczelni i think-thanków, którego głównym celem jest dostarczenie Unii Europejskiej szeregu praktycznych wskazówek, jak skutecznie i demokratycznie odbudować zarządzanie i politykę publiczną po pandemii Covid-19. W swoich badaniach i rekomendacjach konsorcjum REGROUP stosować będzie wielopoziomowe (narodowe, ponadnarodowe, międzynarodowe) i wieloaspektowe (polityczne, społeczne, ideowe, cyfrowe) podejście badawcze, tak aby osiągnąć wysoki stopień wpływu na politykę, społeczeństwo i naukę. Projekt będzie trwał trzy lata (2022-2025), a wysokość grantu dla UJ to ponad 114 tysięcy euro. Kierownik projektu na UJ jest dr Natasza Styczyńska, a skład zespołu badawczego chodzi również dr Wojciech Burek, dr Marcin Zubek i mgr Rita Hornok.

kierowniczka projektu: dr Agnieszka Sadecka

2022-2025

Kolejny projekt, który otrzymał finansowanie z Horyzontu Europa nosi tytuł "Odzyskiwanie demokracji liberalnej w Europie" (RECLAIM), a jego koordynatorem jest prof. Maximilian Conrad z Universytetu Islandzkiego. Projekt ma na celu badanie zjawiska postprawdy, rozumianego jako podstawowe zagrożenie dla demokracji liberalnych w Europie.  Konsorcjum skupia badaczy z dwunastu wiodących uczelni europejskich oraz instytutów badawczych, oraz stowarzyszenia TEPSA (Trans European Policy Studies Association).

Zespół badaczy z Instytutu Studiów Europejskich UJ prowadzić będzie badania nad społeczno-politycznymi oraz kulturowymi przejawami polityki postprawdy, szczególniew odniesieniu do tematyki granic i tożsamości społeczno-kulturowych. Projekt będzie trwał trzy lata (2022-2025), a wysokość grantu dla UJ to ponad 155 tysięcy euro. Kierownikiem zespołu badawczego jest dr Agnieszka Sadecka, a w skład zespołu wchodzą: dr Karolina Czerska-Shaw, prof. dr hab. Zdzisław Mach, dr Joanna Orzechowska-Wacławska, oraz dr Maciej Stępka.

kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Kowalski

2022-2025

Projekt ARCHE ma przede wszystkim na celu stworzenie sieci badawczej w zakresie dziedzictwa kulturowego Europy (Alliance for Research on Cultural Heritage in Europe – ARCHE). Jest to nowatorska inicjatywa, która skupia wiodące europejskie ośrodki badawcze i instytucje kultury. W skład konsorcjum wchodzą partnerzy z dziewiętnastu państw europejskich, w tym uniwersytety, ministerstwa kultury, instytuty badawcze i ośrodki współpracy międzynarodowej. W obliczu nowych zjawisk, jakimi są rozwój technologiczny, digitalizacja, oraz zmiany zachodzące we współczesnym świecie (m. in. „zielona transformacja”, konieczność zapewnienia otwartego dostępu i nowych form ochrony dóbr kultury i dziedzictwa, wsparcie innowacyjności i konkurencyjności sektora kreatywnego), zadaniem sieci ARCHE jest wypracowanie wspólnych strategii mierzenia się z tymi wyzwaniami. Stworzenie sieci ARCHE pozwoli również zacieśnić współpracę pomiędzy instytucjami zajmującymi się dziedzictwem kulturowym oraz stworzyć metody i polityki zarządzania obszarem kultury i dziedzictwa kulturowego.

Projekt będzie trwał trzy lata (2022-2025), a jego kierownikiem w Uniwersytecie Jagiellońskim jest dr hab. Krzysztof Kowalski. Wysokość grantu przyznanego UJ to ponad 92 tys. euro.

Kierownik UJ: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Projekt badawczy Horizon2020 Research and Innovation Actions: „EU3D. EU Differentiation, Dominance and Democracy” („EU3D: Zróżnicowana integracja, dominacja i demokracja”), koordynowany przez ARENA Center for European Studies, Oslo University (Norwegia).

Źródło finansowania: Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Horizon2020 Research and Innovation Action: Societal Challenges. Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies.

Projekt „EU3D. EU Differentiation, Dominance and Democracy” koncentruje się na analizie przyszłości Unii Europejskiej z perspektywy zróżnicowanej integracji. Wyzwania ostatnich lat, przed którymi stanęła Unia Europejska, zainicjowały debatę o tym, czy państwa członkowskie powinny i chcą kontynuować wysiłki integracyjne z tą samą intensywnością. Zróżnicowana integracja, stanowiąca rdzeń architektury instytucjonalnej UE, nabiera nowego znaczenia w świetle debaty na temat wyjścia z UE Wielkiej Brytanii i innych działań na rzecz redukowania udziału czy wyłączania z pewnych obszarów integracji niektórych państw członkowskich. Te wyzwania dotyczą kierunku integracji europejskiej, kwestii jej funkcjonowania i jej demokratycznej legitymizacji. W odpowiedzi na wyzwania stojące przed integracją europejską projekt będzie się koncentrował na analizie, czy i w jaki sposób zróżnicowana integracja jest konieczna, sprzyjająca dalszemu rozwojowi UE, zrównoważona oraz akceptowalna z punktu widzenia wypełniania standardów demokratycznych. W projekcie współpracować będą badacze z instytucji akademickich i wiodących europejskich think tanków (Uniwersytet w Oslo, Breugel, Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP) z Grecji, Uniwersytet Komeński w Bratysławie, Uniwersytet Jagielloński, LUISS School of Governance w Rzymie, Uniwersytet w Kopenhadze, Uniwersytet w Konstancji, Science Po Grenoble i Uniwersytet Oksfordzki). Projekt rozpocznie się wiosną 2019 roku i potrwa cztery lata. Kierownikiem zespołu badawczego na UJ jest prof. dr hab. Zdzisław Mach, zaś składa się z badaczy z Instytutu Europeistyki (dr Magdalena Góra, dr Joanna Orzechowska-Wacławska, dr Natasza Styczyńska, dr Karolina Czerska-Shaw, dr Przemysław Tacik i dr Marcin Zubek), a także Instytutu Socjologii (dr Marta Warat i dr Katarzyna Zielińska).

Reference number: 822419-EU3D-H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020/H2020-SC6-GOVERNANCE-2018

Kierownik projektu w UJ: dr Marcin Zubek

Znacząca część polityk i prawa przyjmowanych w ramach UE ma bezpośredni wpływ na jej regiony. Jednakże polityki te są z reguły dyskutowane i decydowane na poziomie ponadnarodowym, przy udziale Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, a także rządów narodowych. Jaka jest zatem rola aktorów regionalnych w tych przedsięwzięciach – czy są tylko biernymi obserwatorami, czy też mogą mieć wpływ na kształtowanie tych polityk?

Zadaniem projektu REGIOPARL jest próba udzielenia odpowiedzi na te pytania, między innymi poprzez badanie parlamentów I zgromadzeń na szczeblu regionalnym. Celem projektu jest zaprezentowanie i zbadanie zróżnicowania aktorów na poziomie regionalnym i ich wpływu na politykę UE – jakich instrumentów mogą do tego celu użyć, jakie mają realne możliwości, a jakie ograniczenia w swoim działaniu. Szczególny nacik położony zostanie na zbadanie wpływu tych gremiów na debate o integracji europejskiej wśród społeczności regionalnych. Uniwersytet Jagielloński jest w projekcie REGIOPARL częścią konsorcjum, w którego skład wchodzą także: European Democracy Lab think tank, University Donau-Krems, University of Tübingen oraz WZB Berlin Social Science Centre

Kierownik UJ: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Projekt badawczy Horizon2020 Research and Innovation Actions: POPREBEL - Populist rebellion against modernity in 21st-century Eastern Europe: neo-traditionalism and neofeudalism” (Populistyczny bunt przeciwko nowoczesności w Europie Wschodniej XXI wieku: neo-tradycjonalizm i neo-feudalizm), koordynowany przez University College London (UK).

Źródło finansowania: Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Horizon2020 Research and Innovation Actions H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020 (GOVERNANCE FOR THE FUTURE).

Projekt ma na celu badanie zjawiska rosnącego populizmu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej z perspektywy społecznej, politycznej, kulturowej i ekonomicznej. Konsorcjum skupia badaczy z Wielkiej Brytanii oraz z wiodących uczelni Europy Środkowo-Wschodniej (oprócz Uniwersytetu Jagiellońskiego są to: Uniwersytet Corvinusa w Budapeszcie, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet w Belgradzie oraz Uniwersytet w Tartu), od wielu lat współpracujących ze sobą w ramach realizacji wspólnego programu studiów magisterskich IMESS, a od 2018 roku prowadzących wspólnie program dla doktorantów, także finansowany z funduszy Horyzontu2020. Zespół badaczy z Instytutu Europeistyki UJ pod kierownictwem prof. dr hab. Zdzisława Macha prowadzić będzie badania socjologiczne, kulturowe, antropologiczne i polityczne zarówno w Polsce, jak i w innych krajach regionu. Projekt będzie trwał trzy lata (2019-2021). Kierownikiem zespołu badawczego jest prof. Zdzisław Mach, a w skład zespołu wchodzą: dr Krzysztof Kowalski, dr Joanna Orzechowska-Wacławska, dr Łucja Piekarska-Duraj, dr Agnieszka Sadecka i dr Natasza Styczyńska.

Reference number: 822682-POPREBEL-H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020/H2020-SC6-GOVERNANCE-2018

Network brings together international and interdisciplinary expertise to work on several geographical and topical issue areas. It is a unique network, as we are able to bring together expertise on the United States, Brazil, Russia, India, China, South Africa and the European Union, while at the same time we will focus on the areas of trade, sustainable development, migration, counter-terrorism and human rights. We are extremely happy and honored to work together with you in the course of the next three years.

 • EUCROSS network – consists of several universities from Europe and beyond:
 • KU Leuven University (Belgium) - coordinator
 • Chinese University of Hong Kong (China)
 • Queen Mary University of London (UK)
 • University of Florida, Gainesville (USA)
 • Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, Bonn (Germany)
 • Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, Lund (Sweden)
 • Uniwersytet Jagiellonski, Krakow (Poland)
 • O.P. Jindal Global University, Haryana (India)
 • Institute of World Economy, Moscow (Russia)
 • Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Allegre (Brazil)
 • American University, Washington D.C. (USA)

Network will run from 2017-2020

Kierownik UJ: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Horizon2020, Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network: FATIGUE - Delayed Transformational Fatigue in Central and Eastern Europe: Responding to the Rise of Illiberalism/Populism - European Training Network - Konsorcyjne studia doktoranckie z partnerami z Wielkiej Brytanii (University College London - koordynator projektu), Czech (Uniwersytet Karola w Pradze), Estonii (Uniwersytet w Tartu), Serbii (Uniwersytet w Belgradzie) oraz Węgier (Uniwersytet Corvinus w Budapeszcie)

Źródło finansowania: Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Horizon2020 (Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks)

Projekt zakłada badanie aktualnego zjawiska jakim są wzrastające w siłę ruchy populistyczne i nieliberalne w Europie Środkowo-Wschodniej. Autorzy projektu tłumaczą to zjawisko pojęciem "delayed transformational fatigue", czyli wzrastającym obecnie rozczarowaniem społeczeństw regionu efektami reform wczesnego okresu transformacji. Za błędy te obwiniane są elity, przeciw którym buntują się te części społeczeństwa, które doświadczają wykluczenia społecznego i kulturowego, braku poczucia bezpieczeństwa na rynku pracy, a także są ofiarami nierówności ekonomicznych. Projekt zakłada prowadzenie interdyscyplinarnych badań i podjęcie studiów doktoranckich przez 15 młodych naukowców. Będą oni prowadzić badania w dwóch wybranych uczelniach zaangażowanych w projekt oraz podejmą staż w organizacji partnerskiej. Dzięki temu doktoranci pogłębią swą wiedzę teoretyczną i empiryczną, zdobędą kompetencje międzykulturowe, oraz będą mieli możliwość poszerzenia swojej sieci kontaktów zawodowych. 

Reference number: 765224-FATIGUE-H2020-MSCA-ITN-2017

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Czas trwania: 2016 –  2020

Źródło finansowania: Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Horizon2020 (Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks)

Celem projektu jest zbadanie kryzysu legitymizacji jaki widoczny jest w Unii Europejskiej. Zespół zbudowany z 15 młodych badaczy przy wsparciu doświadczonych naukowców oraz ekspertów będzie badać jak demokracja, władza, prawo, ekonomia oraz świadomość społeczna wpływają na siebie oraz determinują sposób w jaki legitymizowany jest obecnie porządek politycznych w Europie. Interdyscyplinarne badania prowadzone będą w dziewięciu ośrodkach akademickich, a zatrudnieni w projekcie doktoranci odbędą staże w organizacjach pozarządowych, mediach i firmach specjalizujących się w kwestiach europejskich. Projekt potrwa 4 lata, a jego koordynatorem jest Centrum Studiów Europejskich przy Uniwersytecie w Oslo.

Reference number: 722581-PLATO-H2020-MSCA-ITN-2016/H2020-MSCA-ITN-2016