Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty edukacyjne aktualne - kliknij element z listy aby rozwinąć

Koordynator projektu: dr Elżbieta Mach, e-mail: elzbieta.mach@uj.edu.pl

Akronim: DG_MED

Lider projektu: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Studiów Europejskich, Zakład Polityki i Kultury Krajów Śródziemnomorskich

Partnerzy projektu: Università degli Studi di Padova (Włochy), Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii (Polska), Universidad de Sevilla (Hiszpania)

Numer projektu: 2020-1-PL01-KA226-HE-095909

Program: Erasmus+

KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

KA226 - Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej

 

Czas trwania: 24 miesięce

Początek projektu: 01.03.2021

Zakończenie projektu: 28.02.2023

 

Projekt realizuje następujące priorytety i cele:

PRIORYTETY:

 • Horyzontalny: innowacyjne praktyki w erze cyfrowej. Pobudzanie kreatywności i świadomości kulturowej.
 • Szkolnictwo wyższe: doskonalenie umiejętności cyfrowych i przezwyciężanie cyfrowych dysfunkcji
 • Kluczowe tematy: nauczanie otwarte i na odległość. Nowe, innowacyjne programy nauczania / metody dydaktyczne / szkolenia / opracowywanie kursów. Współpraca międzynarodowa, stosunki międzynarodowe, współpraca rozwojowa

CELE:

 • Rozwój kompetencji cyfrowych uczestników projektów
 • Dostosowanie umiejętności kadry akademickiej do wymogów edukacji online w okresie pandemii
 • Podniesienie jakości nauczania on-line i na odległość w instytucjach partnerskich
 • Poszerzenie oferty edukacyjnej uczelni partnerskich poprzez opracowanie programów wybranych kierunków w ramach nowego modułu studiów na specjalności „Ekspert ds. Polityki
 • bezpieczeństwa i współpracy na Morzu Śródziemnym”
 • Opracowanie cyfrowych narzędzi i materiałów dydaktycznych do wybranych kursów / cyfrowe dostosowanie istniejących materiałów
 • Stymulowanie poziomu internacjonalizacji w instytucjach partnerskich
 • Tworzenie sieci kontaktów pomiędzy pracownikami i instytucjami zainteresowanymi realizacją celów projektu
 • Stworzenie platformy współpracy z ekspertami w dziedzinie edukacji on-line oraz rozwoju cyfrowych narzędzi i materiałów dydaktycznych
 • Wymiana dobrych praktyk, doświadczeń i innowacyjnych pomysłów w dziedzinie nauczania na odległość

Zadania projektowe będą realizowane przez:

 • Prowadzenie międzynarodowych szkoleń i warsztatów w zakresie digitalizacji nauczania akademickiego
 • Opracowanie cyfrowych / wirtualnych materiałów dydaktycznych do zastosowania w wybranych kursach nauczania online / na odległość
 • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wykorzystania platform edukacyjnych do edukacji on-line w instytucjach partnerskich projektu
 • Współpraca z placówkami specjalizującymi się w kształceniu na odległość
 • Praktyczne wykorzystanie nabytych kompetencji w celu opracowania cyfrowych materiałów dydaktycznych
 • Organizacja międzynarodowych spotkań projektowych w formacie rzeczywistym lub on-line w zależności od sytuacji epidemiologicznej

Konsorcjum stworzy rezultaty:

 • Minimum 46 godzin szkolenia dla 20 osób personelu konsorcjum w zakresie digitalizacji instrukcji akademickich - opracowanie programu i szkolenie pilotażowe
 • Opracowanie międzynarodowego programu studiów na specjalności program studiów: „Ekspert ds. Polityki bezpieczeństwa i współpracy w regionie Morza Śródziemnego”
 • Opracowanie minimum czterech programów nauczania, które będą stosowane do wybranych kursów w ramach specjalizacji
 • Przygotowanie minimum szesnastu jednostek edukacyjnych w formie cyfrowej (e-wykłady, e-tutoriale, e-prezentacje, e-samoocena itp.)
 • Przygotowanie międzynarodowego elektronicznego przewodnika metodycznego (dla pracowników), w tym zaleceń do e-wykładów (w tym opisów dobrych praktyk)
 • Opracowanie międzynarodowego podręcznika elektronicznego (dla studentów), w tym zaleceń do e-wykładów (np. Bibliografia)
 • Doskonalenie umiejętności językowych, społecznych i zarządczych członków konsorcjum

Wszystkie wyniki będą dostępne w formule otwartego dostępu.

Koordynator projektu: dr Elżbieta Mach, e-mail: elzbieta.mach@uj.edu.pl

Akronim: shareEU

Lider projektu: Uniwersytet Jagielloński (Instytut Studiów Europejskich, Zakład Polityki i Kultury Krajów Śródziemnomorskich)

Partnerzy projektu: Università degli studi dell’Aquilla (Włochy), Univerzita Mateja Bela v Banskkej Bystrici (Słowacja), Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Polska), Powiat Kielecki (Polska)

Numer projektu: 609162-CITIZ-1-2019-1-PL-CITIZ-REMEM

Program: Europa dla Obywateli

Komponent 1: Pamięć o przeszłości Europy

Czas trwania: 18 miesięcy: 1.10-2019 – 31.03.2021

Obszar tematyczny projektu: edukacja dla pokoju / społeczeństwo obywatelskie / społeczne zaangażowanie / wartości europejskie / współpraca miast / aktywne społeczeństwo obywatelskie / historia i osiągnięcia Unii Europejskiej / integracja europejska/ wolontariat

 • Głównym celem projektu było stworzenie ponadnarodowej debaty i refleksji na temat działań edukacyjnych i społecznych związanych z kształtowaniem obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych; kształtowanie pamięci historycznej, świadomości dziedzictwa kulturowego, europejskiej tożsamości i wartości europejskich; oraz rozumienie różnych podejść do wspólnych wydarzeń historycznych (i ich skutków).
 • Podjęte w projekcie działania to:  międzynarodowe badania terenowe (ankiety i wywiady); seminaria, debaty, konferencje, spotkania, rozmowy (lokalne i międzynarodowe); warsztaty i szkolenia (także prowadzone metodą kaskadową) – których uczestnikami byli nauczyciele, uczniowie, dyrektorzy szkół, przedstawiciele NGO’sów; przedstawiciele lokalnych samorządów, naukowcy.
 • Rezultaty projektu: ponad 300 przeprowadzonych ankiet, ponad 50 wywiadów, raporty z badań terenowych, 1 konferencja otwierająca projekt oraz 1 dwudniowa konferencja projekt zamykająca; 20 lokalnych warsztatów / debat / seminariów / dyskusji, 1 opis gry miejskiej związanej z pamięcią historyczną ważnych wydarzeń europejskich; 50 wyszkolonych multiplikatorów; 30 scenariuszy zajęć edukacyjnych i innych materiałów dydaktycznych użytecznych dla różnych typów placówek; 250 osób biorących udział w szkoleniach kaskadowych; 3 sylabusy kursów akademickich związanych z tematyka projektu; zaangażowanie 30 wolontariuszy do współpracy w projekcie; naukowa publikacja końcowa; zgromadzenie dokumentów związanych z przemianami jakie zaszły przez 15 lat od rozszerzenia w UE (wystawa prac  – w czasach pandemii- możliwa do upowszechnienia – jedynie online); wyprodukowanie i upowszechnienie gadgetów promocyjnych logowanych symbolami UE, Programu Europa dla obywateli oraz znakiem akronimu projektu „shareEU”.

Link do strony internetowej projektu: https://shareeu.europeistyka.uj.edu.pl

Koordynator projektu: Elżbieta Mach

Instytucje partnerskie:

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Instytut Europeistyki, Zakład Polityki i Kultury Krajów Śródziemnomorskich (koordyntor)

UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL'AQUILA, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE DEUSTO ENTIDAD RELIGIOSA

Czas trwania: 36 miesięcy

01-09-2018 / 31-08-2021

Numer projektu: 2018-1-PL01-KA203-050963

EU Grant: 218 879 EUR

Program: Erasmus+

Akcja kluczowa: Cooperation for innovation and the exchange of good practices

Typ akcji: Strategic Partnerships for higher education

Temat: Dziedzictwo kulturowe / Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego, Obywatelstwo UE, świadomość i demokracja w UE, Nowe innowacyjne programy / metody edukacyjne / rozwój kursów szkoleniowych

 

Streszczenie:

Kontekst: Projekt skierowany jest do studentów poziomu licencjackiego i magisterskiego oraz wykładowców akademickich. Dotyczy kształtowania i przekazywania dziedzictwa kulturowego Europy, jej wielokulturowego wizerunku i międzynarodowego charakteru, które są podstawą kształtowania poczucia jedności społecznej i kulturowej Europejczyków, jak również wzmocnienia tożsamości europejskiej i aktywnego obywatelstwa; oraz (na przykładzie miast konsorcjum) analizy europejskiego dziedzictwa kulturowego w wybranych miastach partnerskich. Miasto jest rozumiane jako narzędzie budowania i odkrywania wspólnych elementów kulturowego dziedzictwa krajów europejskich oraz kształtowania wielowymiarowych tożsamości Europejczyków. Jest to szczególnie ważne w okresie wzmożonej migracji i mobilności oraz zjawiska dyfuzji i transformacji kulturowej.

Takie podejście do dziedzictwa kulturowego wyposaży studentów w nowe kompetencje obywatelskie, także te, oczekiwane na rynku pracy w społeczeństwie wielokulturowym. Projekt wzmacnia internacjonalizację uczelni partnerskich, wspiera rozwój zawodowy wykładowców, wdraża zasady systemu bolońskiego i program modernizacji szkolnictwa wyższego. Wprowadza nowoczesne metody nauczania oparte o modułowy program nauczania zbudowany według metody „blended learning”, oparty na zajęciach stacjonarnych oraz zajęciach on-line (e-wykłady oraz e-tutoriale).

Analiza potrzeb: Analizę potrzeb przeprowadzono w oparciu o: analizę literatury, dane statystyczne, ankiety i wywiady ze studentami i pracownikami akademickimi instytucji partnerskich.

Cele projektu: 1) Wzmocnienie i rozszerzenie międzynarodowej współpracy uczelni partnerskich, w tym nowo utworzonego Zakładu Polityki i Kultury Krajów Śródziemnomorskich ; 2) Poprawa jakości nauczania poprzez wykorzystanie i wdrożenie w instytucjach partnerskich, technologii cyfrowych i nauczania online 3) Dostosowanie oferty programu do potrzeb studentów i wymagań rynku pracy, w tym pracy w środowisku międzykulturowym; 4) Budowanie świadomości jedności kulturowej opartej na wspólnym dziedzictwie kulturowym Europy (na przykładzie wybranych miast) 5) Wzmocnienie pozycji naukowej uczestników projektu; 6) Ułatwienie dostępu do opracowanych wyników projektów ramach otwartych zasobów edukacyjnych, w formule open access.

Grupy docelowe: studenci studiów licencjackich i magisterskich w instytucjach partnerskich, wykładowcy uczestniczący w projekcie; studenci i wykładowcy spoza partnerstwa; władze lokalne, decydenci polityczni, przedstawiciele nauki i edukacji.

Rezultaty projektu:

 • międzynarodowy program nauczania kursu modułowego (curriculum)
 • e-wykłady jako komponent kursu stacjonarnego (w każdej instytucji partnerskiej po 20 jednostek e-wykładu),
 • wspólna rama programowa dla spersonalizowanych e-tutoriali
 • program szkoły letniej
 • międzynarodowy podręcznik dla studentów, w języku angielskim(wydany drukiem 600 szt. w celu rozpowszechnienia w bibliotekach, konferencjach, spotkaniach z decydentami itp.) oraz w tłumaczeniach na języki partnerskie (wydane w wersji elektronicznej lub dostępne on-line)
 • międzynarodowy bibliograficzny wykaz literatury dotyczący realizacji modułu
 • wspólnie opracowane narzędzie oceny studentów
 • 3 konferencje kończące projekt i promujące jego wyniki (1 w każdej instytucji partnerskiej)

Upowszechnianie: Rezultaty projektu nie są jeszcze dostępne. Wersje finalne zostaną udostępnione po zakończeniu projektu. Rezultaty projektu będą dostępne na platformach uniwersyteckich / stronach internetowych lub na kanale You Tube/portalach społecznościowych. Rezultaty będą także upowszechniane w ramach konferencji kończących projekt oraz w ramach działań własnych instytucji partnerskich (konferencje, publikacje, wykłady etc)

Wartość dodana: - synergia między szkolnictwem wyższym a edukacją szkolną. W oparciu o wyniki osiągnięte w projekcie, po zakończeniu projektu zostanie opracowany kurs doskonalenia zawodowego dla nauczycieli w UE. Ogłoszenie kursu oraz rekrutacja nauczycieli zostanie przeprowadzona za pośrednictwem platformy EPALE i European School Gateway.

Trwałość: Rezultaty projektu zostaną wdrożone do programów nauczania uczelni partnerskich. Otwarty dostęp do wyników projektu zostanie zapewniony na platformach internetowych / stronach internetowych uczelni partnerskich.

Reference number: 2018-1-PL01-KA203-050963

https://heritage.europeistyka.uj.edu.pl

A diverse consortium of 8 European and Eurasian universities that tackles regional European issues from a CEE and Eurasian perspective.

See for more details: 

więcej o

A flagship EMJMD programme that brings 8 European universities and 4 non-EU partners into a dynamic consortium that tackles contemporary European issues in an innovative and interdisciplinary way.

See for more details: 

więcej o

A consortium forged through long-term cooperation in the Europeaum network with the participation of 4 top European universities, this European Studies Master prepares students for work in European institutions and international relations.

See for more details:

więcej o

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Czas trwania: 2016 –  2020

Źródło finansowania: Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Horizon2020 (Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks)

Celem projektu jest zbadanie kryzysu legitymizacji jaki widoczny jest w Unii Europejskiej. Zespół zbudowany z 15 młodych badaczy przy wsparciu doświadczonych naukowców oraz ekspertów będzie badać jak demokracja, władza, prawo, ekonomia oraz świadomość społeczna wpływają na siebie oraz determinują sposób w jaki legitymizowany jest obecnie porządek politycznych w Europie. Interdyscyplinarne badania prowadzone będą w dziewięciu ośrodkach akademickich, a zatrudnieni w projekcie doktoranci odbędą staże w organizacjach pozarządowych, mediach i firmach specjalizujących się w kwestiach europejskich. Projekt potrwa 4 lata, a jego koordynatorem jest Centrum Studiów Europejskich przy Uniwersytecie w Oslo.

Kierownik UJ: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Horizon2020, Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network: FATIGUE - Delayed Transformational Fatigue in Central and Eastern Europe: Responding to the Rise of Illiberalism/Populism - European Training Network - Konsorcyjne studia doktoranckie z partnerami z Wielkiej Brytanii (University College London - koordynator projektu), Czech (Uniwersytet Karola w Pradze), Estonii (Uniwersytet w Tartu), Serbii (Uniwersytet w Belgradzie) oraz Węgier (Uniwersytet Corvinus w Budapeszcie)

Źródło finansowania: Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Horizon2020 (Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks)

Projekt zakłada badanie aktualnego zjawiska jakim są wzrastające w siłę ruchy populistyczne i nieliberalne w Europie Środkowo-Wschodniej. Autorzy projektu tłumaczą to zjawisko pojęciem "delayed transformational fatigue", czyli wzrastającym obecnie rozczarowaniem społeczeństw regionu efektami reform wczesnego okresu transformacji. Za błędy te obwiniane są elity, przeciw którym buntują się te części społeczeństwa, które doświadczają wykluczenia społecznego i kulturowego, braku poczucia bezpieczeństwa na rynku pracy, a także są ofiarami nierówności ekonomicznych. Projekt zakłada prowadzenie interdyscyplinarnych badań i podjęcie studiów doktoranckich przez 15 młodych naukowców. Będą oni prowadzić badania w dwóch wybranych uczelniach zaangażowanych w projekt oraz podejmą staż w organizacji partnerskiej. Dzięki temu doktoranci pogłębią swą wiedzę teoretyczną i empiryczną, zdobędą kompetencje międzykulturowe, oraz będą mieli możliwość poszerzenia swojej sieci kontaktów zawodowych.