Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty edukacyjne zakończone - kliknij element z listy aby rozwinąć

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Zdzisław Mach

(Numer grantu: 587492-EPP-1-2017-1-PL-EPPJMO-MODULE) realizowany ze środków Jean Monet Module (ERASMUS + Programme)

Koordynator Modułu: dr Natasza Styczyńska

Czas trwania projektu: 2017-2020

W ramach Modułu Jean Monnet przeprowadzone będą dwa kursy w języku angielskim, otwarte dla wszystkich studentów UJ:

“Challenges to the European identity. The rebirth of nationalisms in Europe” (prof. Zdzisław Mach i dr Joanna Orzechowska-Wacławska)

“Political challenges to the European Integration” (dr Natasza Styczyńska) I symulacje oraz warsztaty prowadzone w ramach przedmiotu przez mgr Marcina Zubka i mgr Macieja Stępkę.

Projekt zakłada też publikację working papers oraz organizację międzynarodowych warsztatów.

Reference number: 587492-EPP-1-2017-1-PL-EPPJMO-MODULE

Kierownik projektu: dr hab. Jacek H. Kołodziej

Czas trwania: 2013 - 2017

Projekt finansowany przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency / Tempus and Bilateral Cooperation with Industrial Countries ICI ECP). Projekt realizowany przez konsorcjum: leading institution: Katholieke Universiteit Leuven, EU partners: Jagiellonian University, University of Essex, Lund University, University of Groningen, Tilburg University. Partner country lead institution: Kobe University, patners involved: Kyushu University, Nara Women’s University, Osaka University.

Celem projektu jest wymiana wiedzy i doświadczeń na temat procesów społecznych, kulturowych i politycznych w Europie oraz na Dalekim Wschodzie (zwłaszcza Japonii), wzajemnych relacji między Europą i Japonią; poprawa jakości kształcenia na studiach wyższych. Projekt realizowany poprzez wymianę studentów i kadry. Wymiana studentów opiera się na dwuletnich studiach EU-JAMM (rok w Polsce i rok w Japonii), dających dwa dyplomy: Europeistyki UJ oraz Uniwersytetu w Kobe. Kadra Instytutu Europeistyki może ubiegać się o tygodniowe pobyty naukowo-dydaktyczne w Kobe.

Kierownik projektu: dr Kinga Anna Gajda

Czas trwania: 2015-2015

Projekt finansowany w ramach programu Ministra „Uniwersytet Młodych Wynalazców" realizowany w ramach projektu systemowego MNiSW „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami" nr POIG.01.01.03-00-001/08 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w dniu 22 września 2009 r. (Priorytet 1.1. POIG, Poddziałanie 1.1.3.)

Celem projektu jest próba zdefiniowania, znalezienia i opisania pozytywnych miejsc pamięci europejskiej podjęta przez naukowców, studentów, licealistów oraz gimnazjalistów.

strona internetowa projektu http://www.ic.europeistyka.uj.edu.pl/projekty/projekty-dydaktyczne/pozytywne-miejsca-pamieci

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Czar trwania: 2012 - 2015

Źródło finansowania: Komisja Europejska

Grant edukacyjny realizowany w ramach konsorcjum Euroculture.
Więcej informacji o projekcie na stronie programu: www.euroculturekrakow.com

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Koordynator: dr Grzegorz Pożarlik

Czar trwania: 2011-2015

Źródło finansowania: Komisja Europejska

Grant edukacyjny realizowany w ramach współpracy Międzynarodowego Konsorcjum, w skład którego wchodzą uniwersytety europejskie i uniwersytety z Argentyny. Dotyczy wymiany studenckiej i kadry akademickiej.
Więcej informacji o projekcie na stronie: www.europlata.eu

 

 

Lifelong Learning Programme ERASMUS ERA INTENSIVE-PROGRAMME
"Identities and Citizenship in Europe"

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Koordynator: dr Grzegorz Pożarlik

Czar trwania: 2011-2013

Źródło finansowania: Komisja Europejska

Projekt edukacyjny, koordynowany przez Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, polegający na organizowaniu zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów z uczelni partnerskich z Bułgarii, Francji, Polski, Słowacji i Węgier w formie szkoły letniej. W ramach projektu publikowane są także artykuły kadry akademickiej z uczelni partnerskich.

E-publikacja dotycząca rezultatów projektu "Podróż do Miejsca Pamięci Dachau"

Kierownik projektu: dr Kinga Anna Gajda, nrg A. Pazik

Czas trwania: październik 2013 – grudzień 2013

Źródło finansowania: Deutsch-Polnisches Jugendwerk (P-10995-13)

International Masters in Economy, State and Society with reference to Central and Eastern Europe

Kierownik projektu: dr Katarzyna Zielińska

Czar trwania: 2007-2012

Źródło finansowania: Komisja Europejska

Projekt edukacyjny, w ramach którego realizowany jest program magisterski, kończący się uzyskaniem dwóch dyplomów magisterskich Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) oraz University College London (UCL).

Europeanization and Governance In Central and Eastern Europe

Kierownik projektu: dr Katarzyna Zielińska

Czas trwania: 2009-2011

Źródła finansowania: Fundusze Norweskie. Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy. Działanie V. Rozwój Polskich Uczelni

Projekt edukacyjny, którego celem jest utworzenie nowej specjalizacji – Europeanization and Governance In Central and Ekstern Europe – w ramach studiów europeistycznych prowadzonych w języku angielskim MA In Euroculture.

Erasmus Mundus External Cooperation Window – LOT 18 – cooperation between Europe and Mexico (Erasmus Mundus Agreement no 141301-EM-1-2008-1-NL-ERAMUNDUS-ECW-18)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Koordynator: dr Grzegorz Pożarlik

Czas trwania projektu: 2009-2011

Źródło finansowania: Komisja Europejska

Grant edukacyjny

ERASMUS MUNDUS Master Courses and Scholarships, Euroculture: Europe in the Wider World (Specific Agreement n2006-1662/001-001 MUN-MUNB37)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Koordynator: dr Bożena Gierat-Bieroń

Czas trwania: 2008-2011

Źródło finansowania: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)

Grant edukacyjny

Understanding EU Enlargement (Lifelong Learning Programme ERASMUS ERA IP)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Czas trwania projektu: 2008/2009

Źródło finansowania: Komisja Europejska

Intensywny program nauczania – szkoła letnia dla studentów studiów europeistycznych (w ramach realizowanych studiów IMPREST); szkoła organizowana była przez wykładowców Instytutu Europeistyki przy współudziale partnerów zagranicznych, zrzeszonych w międzynarodowej sieci uniwersyteckiej „IMPREST".

European Heritages and Collective Memories (Lifelong Learning Programme ERASMUS ERA/IP/07/08)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Wykonawca: dr Bożena Gierat-Bieroń,

Czas trwania projektu: 2007/2008

Źródło finansowania: Komisja Europejska

Intensywny program nauczania – szkoła letnia dla studentów studiów europeistycznych (w ramach realizowanych studiów IMPREST); szkoła organizowana była przez wykładowców Instytutu Europeistyki przy współudziale partnerów zagranicznych, zrzeszonych w międzynarodowej sieci uniwersyteckiej „IMPREST".

ERASMUS MUNDUS Master Courses and Scholarships, Euroculture: Europe in the Wider World (Specific Agreement n2006-1662/001-001 MUN-MUNB37)

(Specific Agreement n◦ 2008-1887/001-001 MUN-MUNPIN)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Koordynator: dr Bożena Gierat-Bieroń

Czas trwania: 2006-2008

Źródło finansowania: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)

Grant edukacyjny w ramach którego realizowany jest program magisterski, kończący się uzyskaniem dwóch dyplomów magisterskich z University College London i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Why Should We Teach About the Holocaust? (Implementing Agency Agreement No 0227/2004/130018/JAB/IB; Implementing Agency Agreement No 488/2004/1300243)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Koordynator: dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs

Czas trwania: 2004-2005

Źródło finansowania: Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie / Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (OSCE/ODIHR)

CLIEC: Cooperative Learning in European Contexts (Comenius 2. 1 Action)

Kierownik projektu: dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs

Czas trwania: 2002-2005

Źródło finansowania: Komisja Europejska

Projekt zrealizowany wraz z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, mający na celu wprowadzenie i adaptację metody nauczania NIKE (Nauczanie Integrujące w Kontekście Europejskim).

Web Guide for Tolerance Education (GRF-PL-TE-6441)

Kierownik projektu: dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs

Czas trwania: 2002-2003

Źródło finansowania: Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie / Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (OSCE/ODIHR)

Przewodnik internetowy Edukacja dla Tolerancji (w trzech językach: polskim, angielskim i rosyjskim).

Kontynuacja projektu: Further development of Website Guide for Tolerance Education (Implementing Agency Agreement IAA no 487/2004/1300223)

Kierownik projektu: dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs

Czas trwania: 2005

Źródło finansowania: Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie / Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (OSCE/ODIHR).

Peace/Tolerance Education for Children

Kierownik projektu: dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs

Czas trwania: 2002-2003

Źródło finansowania: Bureau for Children' Rights, Montreal, Kanada

Projekt miał na celu stworzenie podręcznika dla uczących o tolerancji i prawach człowieka.

Kierownik projektu: dr Kinga Anna Gajda, mgr Aneta Pazik

Czas trwania: październik 2013 – styczeń 2014

Źródło finansowania: Deutsch-Polnisches Jugendwerk (P-30738-13)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Koordynator: dr Grzegorz Pożarlik

Czar trwania: 2011-2013

Źródło finansowania: Komisja Europejska

Projekt edukacyjny, koordynowany przez Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, polegający na organizowaniu zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów z uczelni partnerskich z Bułgarii, Francji, Polski, Słowacji i Węgier w formie szkoły letniej. W ramach projektu publikowane są także artykuły kadry akademickiej z uczelni partnerskich.

Kierownik projektu: dr Kinga Anna Gajda, nrg A. Pazik

Czas trwania: październik 2013 – grudzień 2013

Źródło finansowania: Deutsch-Polnisches Jugendwerk (P-10995-13)

Kierownik projektu: dr Katarzyna Zielińska

Czar trwania: 2007 - 2012

Źródło finansowania: Komisja Europejska

Projekt edukacyjny, w ramach którego realizowany jest program magisterski, kończący się uzyskaniem dwóch dyplomów magisterskich Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) oraz University College London (UCL).

Kierownik projektu: dr Katarzyna Zielińska

Czas trwania: 2009 - 2011

Źródła finansowania: Fundusze Norweskie. Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy. Działanie V. Rozwój Polskich Uczelni

Projekt edukacyjny, którego celem jest utworzenie nowej specjalizacji – Europeanization and Governance In Central and Ekstern Europe – w ramach studiów europeistycznych prowadzonych w języku angielskim MA In Euroculture.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Koordynator: dr Grzegorz Pożarlik

Czas trwania projektu: 2009 - 2011

Źródło finansowania: Komisja Europejska

Grant edukacyjny

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Koordynator: dr Bożena Gierat-Bieroń

Czas trwania: 2008 - 2011

Źródło finansowania: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)

Grant edukacyjny

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Czas trwania projektu: 2008/2009

Źródło finansowania: Komisja Europejska

Intensywny program nauczania – szkoła letnia dla studentów studiów europeistycznych (w ramach realizowanych studiów IMPREST); szkoła organizowana była przez wykładowców Instytutu Europeistyki przy współudziale partnerów zagranicznych, zrzeszonych w międzynarodowej sieci uniwersyteckiej „IMPREST".

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Wykonawca: dr Bożena Gierat-Bieroń,

Czas trwania projektu: 2007/2008

Źródło finansowania: Komisja Europejska

Intensywny program nauczania – szkoła letnia dla studentów studiów europeistycznych (w ramach realizowanych studiów IMPREST); szkoła organizowana była przez wykładowców Instytutu Europeistyki przy współudziale partnerów zagranicznych, zrzeszonych w międzynarodowej sieci uniwersyteckiej „IMPREST".

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Koordynator: dr Bożena Gierat-Bieroń

Czas trwania: 2006-2008

Źródło finansowania: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)

Grant edukacyjny w ramach którego realizowany jest program magisterski, kończący się uzyskaniem dwóch dyplomów magisterskich z University College London i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Koordynator: dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs

Czas trwania: 2004-2005

Źródło finansowania: Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie / Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (OSCE/ODIHR)

Kierownik projektu: dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs

Czas trwania: 2002-2005

Źródło finansowania: Komisja Europejska

Projekt zrealizowany wraz z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, mający na celu wprowadzenie i adaptację metody nauczania NIKE (Nauczanie Integrujące w Kontekście Europejskim).

Kierownik projektu: dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs

Czas trwania: 2002-2003

Źródło finansowania: Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie / Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (OSCE/ODIHR)

Przewodnik internetowy Edukacja dla Tolerancji (w trzech językach: polskim, angielskim i rosyjskim).

Kierownik projektu: dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs

Czas trwania: 2005

Źródło finansowania: Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie / Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (OSCE/ODIHR).

Kierownik projektu: dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs

Czas trwania: 2002 - 2003

Źródło finansowania: Bureau for Children' Rights, Montreal, Kanada

Projekt miał na celu stworzenie podręcznika dla uczących o tolerancji i prawach człowieka.