Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacja indywidualne - kliknij element z listy aby rozwinąć

Muzealny boom w Europie Środkowej trwa nieprzerwanie od lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Powstają nowe muzea sztuki nowoczesnej i współczesnej, centra sztuki i galerie, otwierane są nowe skrzydła i oddziały istniejących muzeów sztuki. Stale zmieniający się ekosystem instytucji sztuki jest integralną częścią światowego boomu, ma on jednak swoje szczególne oblicze związane z historycznymi uwarunkowaniami naszego regionu. Europa Środkowa w sposób nagły, gwałtowny i masowy zaczęła wypełniać się projektami, a następnie realizacjami nowych miejsc dla sztuki – ich obecność stworzyła niespotykane dotąd możliwości w zakresie prezentacji kolekcji, organizacji wystaw i innych działań programowych, zapewniły właściwe warunki przechowywania zbiorów, zwiększyły komfort zwiedzających. W tym samym czasie zmieniła się też filozofia działania muzeów, którą streszczają słowa-klucze: otwartość, uczestnictwo, partycypacja.

Na książkę składają się głosy dyrektorów, właścicieli i kuratorów wybranych instytucji, a także kolekcjonerów i badaczy z Czech, Polski, Słowacji i Węgier. Tematem wywiadów jest zmiana – zmiana zachodząca w instytucjach oraz zmiana kontekstu, w jakim działają, zarówno fizycznego, jak też społecznego, ekonomicznego czy politycznego.

Fragment książki. 

Strona wydawcy.

Niedawno, nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu w Getyndze, ukazała się książka pod redakcją pracowników Instytutu Europeistyki Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego: Karoliny Czerskiej-Shaw, Marcina Galenta i Bożeny Gierat-Bieroń. Ksiązka ta to pokłosie już dwudziestoletniej współpracy naukowej i dydaktycznej w ramach programu Erasmus Mundus Master’s Programme of Excellence Euroculture: Society, Politics and Culture in a Globar Context w którym zrzeszonych jest 12 europejskich oraz pozaeuropejskich uniwersytetów.

Tom „Visions and Revisions of Europe” jest wielodyscyplinarną refleksją nad różnymi politycznymi, społecznymi i kulturowymi problemami, które leżą w centrum dyskursu dzisiejszej Europy. Podejmowane są takie zagadnienia jak scenariusze dalszej integracji politycznej, rosnącej hegemonii Niemiec w Unii Europejskiej, kwestii pamięci zbiorowej, wzrostu populizmów, nowych form migracji i mobilności w UE, które kreują nowe napięcia, niepokoje i sposoby wykluczenia, a w końcu rolę praw człowieka i odpowiedzialności Europy za ład światowy. To co wyróżnia tę pracę, to nie tylko wielość perspektyw poznawczych i osi problematycznych, ale także zbiór autorów, których zainteresowania i problemy badawcze jakimi się zajmują, wynikają w dużym stopniu ze specyfiku kraju w jakim żyją i pracują.

Praca naszych krakowskich i europejskich kolegów i koleżanek znalazła się w gronie książek reprezentujących Wydawnictwo Uniwersytetu w Getyndze na dorocznych targach książki we Frankfurcie nad Menem w Niemczech.

Do pobrania dostępna jest darmowa elektroniczna wersja.

okładka książki Visions and Revisions of Europe

Pliki do pobrania:

Wstęp

Krzysztof Koźbiał - Europejskie mikropaństwa w procesie integracji europejskiej. Przykład Liechtensteinu

Czesław Paweł Kłak - Pojęcie skutecznego środka odwoławczego w odniesieniu do przewlekłości postępowania w rozumieniu art. 13 EKPC a polska skarga na przewlekłość postępowania karnego

Ewa Kamarad - Charakter prawny zaręczyn w prawie materialnym i kolizyjnym

Martyna Kowol - Rywalizacja Unii Europejskiej i Chin w Afryce Subsaharyjskiej. Rola dyplomacji w zagranicznej polityce gospodarczej

Marcin Lisiscki - Możliwości zastosowania badania due diligence w procesie inwestycyjnym metodą partnerstwa publiczno-prywatnego

Julita Sawczuk - Czy wprowadzenie "dialogu publicznego" będzie narzędziem stymulującym innowacyjność w zamówieniach publicznych? - głos w dyskusji

Jolanta Zombirt - Podatek od transakcji finansowych - nieprzemyślany i szkodliwy?

Katarzyna Borowska - Zastosowanie metody Project Cycle Management w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków unijnych

Marcin Koczor - Analiza tymczasowych rozwiązań ratunkowych/stabilizacyjnych przyjętych w strefie euro od 2010 roku

Publikacja jest efektem projektu finansowanego z programu Ministra „Uniwersytet Młodych Wynalazców" realizowany w ramach projektu systemowego MNiSW „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami" nr POIG.01.01.03-00-001/08 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w dniu 22 września 2009 r. (Priorytet 1.1. POIG, Poddziałanie 1.1.3.)

okładka książki Pozytywne Miejsca Pamięci Europejskiej

okładka książki Pozytywne Miejsca Pamięci Europejskiej

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons

Tekst licencji

Zdzisław Krudzielski architekt jaworzniańskiej rzeczywistości, red. Kinga Anna Gajda, Aneta Pazik, Kraków: Instytut Europeistyki UJ 2015, ISBN: 978-83-938406-4-9

okładka książki Zdzisław Krudzielski architekt jaworzniańskiej rzeczywistości

Paweł Czubik, Wojciech Burek (red.), Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej), Kraków: Instytut Multimedialny, 2014.

Fragmenty wstępu i recenzji:

Istnieje przynajmniej kilka powodów uzasadniających opublikowanie niniejszej książki. Przede wszystkim w ostatnich latach w przestrzeni zarówno prawa krajowego, jak i europejskiego oraz międzynarodowego doszło do istotnych zmian w obszarze prawa konsularnego. (…)

Ponadto w zeszłym roku (2013) minęło 50 lat od przyjęcia Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych. Co prawda, w odróżnieniu do prawa dyplomatycznego, dla którego umowa wielostronna (Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych z 1961 roku) jest głównym źródłem prawa, Konwencja konsularna nie jest i nie powinna być głównym punktem odniesienia przy ustalaniu regulacji z zakresu prawa konsularnego, to jednak każda taka rocznica sprzyja pewnym podsumowaniom oraz analizom krytycznym.

Wreszcie prawo konsularne, wskutek aktywności konsularnej przenikającej różne aspekty życia, jest dziedziną, która pozostaje w zakresie niesłabnącego zainteresowania specjalistów z różnych dziedzin prawa – nie tylko prawa międzynarodowego publicznego, lecz również prawa kolizyjnego, prawa administracyjnego, procedury karnej czy cywilnej. Od wejścia w życie Traktatu z Maastricht zagadnienie opieki konsularnej stało się również przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej, a w konsekwencji specjalistów od prawa unijnego oraz integracji europejskiej. Do przedstawicieli wszystkich tych dziedzin, a także historyków zajmujących się historią dyplomacji i obrotu konsularnego oraz praktyków (byłych i obecnych konsulów oraz pracowników MSZ) kierowana jest niniejsza książka.

(fragment wstępu)

Recenzowana publikacja stanowi interesujące i rzetelnie przygotowane opracowanie z zakresu szeroko pojętego prawa konsularnego, obejmujące dwadzieścia tekstów uporządkowanych w sześciu rozdziałach. (…) można jednoznacznie stwierdzić, że jest ona ważnym i wartościowym wkładem w toczące się wśród specjalistów prawa konsularnego dyskusje wokół jego zagadnień. Poszczególne opracowania zostały przygotowane w rzetelny sposób, cechuje je też dobry warsztat badawczy.

Z recenzji dr hab. Joanny Nowakowskiej-Małuseckiej

Opracowania, które składają się na treść recenzowanej książki, charakteryzują się wysokim poziomem naukowym, a ich wartość merytoryczna sprawia, że staną się one z pewnością pomocnym narzędziem w prowadzeniu nauczania prawa konsularnego w szkołach wyższych oraz przyczynią do dalszego rozwoju nauki prawa konsularnego.

Z recenzji dr hab. Marka Zielińskiego

Pliku do pobrania:

Okładka i spis treści

Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego - całość

Wstęp (P. Czubik, W. Burek)

Anna Szarek-Zwijacz, Geneza i przebieg prac nad Konwencją wiedeńską o stosunkach konsularnych z 1963 roku

Tomasz Kamiński, Swoboda porozumiewania się urzędu konsularnego określona w art. 35 konwencji wiedeńskiej z 1963 roku w świetle prac przygotowawczych KPM ONZ

Marcin Kałduński, Klauzula największego uprzywilejowania w prawie konsularnym

Andrzej Zdebski, Praktyczne aspekty sprawowania funkcji konsula honorowego w państwie przyjmującym, a Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych

Tomasz Trafas, Funkcja konsula honorowego w świetle polskich uregulowań – dylematy teorii i praktyki

Krzysztof Strzałka, Rozwój instytucji Konsula honorowego w praktyce dyplomatycznej Włoch

Piotr Cybula, Mariusz Załucki, Funkcje konsula w sprawach spadkowych

Marcin Kaleta, Dopuszczalność notarialnego poświadczenia podpisu na dokumencie przez konsula RP

Ziyad Raoof, Specyfika działalności zagranicznych przedstawicielstw Rządu Regionalnego Kurdystanu

Krzysztof Koźbiał, Stosunki konsularne mikropaństw na przykładzie Księstwa Liechtensteinu

Małgorzata Łakota-Micker, Praktyka i funkcje Konsula RzeczypospolitejPolskiej na terytorium Czarnogóry

Agnieszka Wedeł-Domaradzka, Jednostka a sprawiedliwość międzynarodowa – uwagi na tle „prawa do informacji o pomocy konsularnej" w sprawie Avena i inni obywatele Meksyku

Wojciech Burek, Czynności konsularne na rzecz uchodźcy w świetle Europejskiej konwencji o funkcjach konsularnych

Oktawian Kuc, Środki prawne przysługujące jednostkom za naruszenie art. 36 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości oraz sądów krajowych

Dobrochna Bach-Golecka, Civis europeus sum: uwagi na temat europejskiej opieki konsularnej

Joanna Markiewicz-Stanny, Pomoc konsularna w kontekście standardów prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego

Anna Umińska-Woroniecka, Pomoc konsularna w świetle Strategii Konsularnych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii w latach 2004–2013

Robert Śliwa, Pomoc konsula w zdarzeniu zdrowotnym – „mity medialne"a rzeczywistość prawna

Iwona Wrońska, Specyfika pojęcia „przynależność do Narodu Polskiego" w stosunkach międzynarodowych – uwagi na tle realizacji ustawy o Karcie Polaka przez polskie służby konsularne

Paweł Czubik, Międzynarodowe i krajowe prawo konsularne – refleksja w 50-lecie kodyfikacji wiedeńskiej dotycząca stanu badań dziedziny w ostatnich latach w Polsce

Bibliografia

okładka książki Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons 

tekst licencji

Podręcznik dla I klasy kompetencji międzykulturowej redakcja:Kinga Anna Gajda

okładka książki Podręcznik dla I klasy kompetencji międzykulturowej

Publikacja udostępniana na licencji Creative Commons 

Tekst licencji

Podróż do Miejsca Pamięci Dachau. Materiały naukowo dydaktyczne, red. K.A. Gajda, A. Pazik

Outgoing Seminar In Dachau Memorial Site. Research-Based Didactic Material, ed. K.A.Gajda, A. Pazik

Die Studienreise zur Gedenkstätte in Dachau, Forschungs und Lehrmaterialien, red. K.A.Gajda, A. Pazik

okładka książki Publikacja po projekcie • Study trip to Concentration Camp Memorial Site and Youth Encounter finansowanym przez Deutsch-Polnisches Jugendwerk

Odpowiedź na pytanie o tożsamościowe następstwa migracji wahadłowej stanowi centralne zagadnienie prowadzonych w tej książce rozważań. W efekcie ruchu wędrówkowego zmieniają się sposoby samoidentyfikacji siebie i identyfikowania innych. Kluczowe pytania w tym zakresie dotyczą uwarunkowań tych rekonstrukcji oraz form które przyjmuje zmieniona tożsamość migrantów. Problem ten jest ważny, nowy i trudny poznawczo, ze względu na odmienność migracji wahadłowej wobec klasycznych form ruchliwości społecznej, w szczególności jej uwikłanie w trzy odmienne porządki społeczno-kulturowe jakimi są świat grupy pochodzenia, przyjmującej oraz przestrzeń społeczno-kulturowa wytwarzana przez samych migrantów. Często ta ostatnia przyjmuje  charakter „transnarodowej przestrzeni społecznej" (Faist 2002), ustrukturalizowanej w trakcie wędrówki przez migrantów (Morawska 2003), posiadającej niepowtarzalne cechy kulturowe, odnoszące się do różnych porządków aksjonormatywnych.

W książce staram się odpowiedzieć na pytanie o zakres i sposób wpływu na rekonstrukcję tożsamości takich czynników jak: typ przebiegu migracji („realna", „formalna"), kapitał społeczny i kulturowy migranta, pozostawanie w sytuacji społeczno-kulturowej liminalności, transnarodowości i translokalności a także cechy społeczności przyjmującej oraz cechy społeczności wysyłającej i związane z nimi procesy stereotypizacji, stygmatyzacji i etykietowania migrantów. Niezwykle ważną rolę w tych zmianach odgrywa także ogromna dynamika wędrówki wahadłowej, zjawiska które przyjmuje zazwyczaj postać wieloaspektowego i plastycznego procesu społecznego. Staram się również pokazać, że ta częsta „amorficzność" tego typu wędrówki stanowi wielkie wyzwanie dla wszystkich pragnących zrozumieć jej naturę, czyli genezę, przebieg i konsekwencje. Te zróżnicowane uwarunkowania rekonstrukcji tożsamości stanowiące jednocześnie cechy migracji wahadłowej prowadzą do skutków w postaci odmiennych form samoidentyfikowania i identyfikacji innych.

Książka (…) jest solidnym, bogatym teoretycznie oraz empirycznie opracowaniem socjologicznym dotyczącym migracji wahadłowych (autor określa je także mianem „migracji niepełnych wahadłowych"). Autor skupił się na dwóch celach badawczych. Pierwszym z nich było określenie miejsca tego typu migracji w całości międzynarodowych przemieszczeń ludności oraz zrozumienie ich szczególnego charakteru społecznego i kulturowego. Drugim celem było analiza konsekwencji tożsamościowych dla uczestników („nosicieli") tych migracji. Autor następnie próbował wykorzystać swoje ustalenia teoretyczne do badania dwóch przypadków empirycznych - opisał zmiany tożsamości polskich migrantów wahadłowych w Belgii oraz skutki migracji niepełnych dla społeczności lokalnych (gminy Tyszowice i Zwierzyniec). (…) Ważną zaletą tej pracy jest interesujący dla każdego czytelnika opis kulturowych skutków migracji wahadłowych, zwłaszcza zmian tożsamości samych migrantów wywołanych przebywaniem „tu i tam" oraz ich zwiększonej świadomości i aktywności obywatelskiej w miejscach zamieszkania w Polsce.

Dr hab. Sławomir Łodziński (Uniwersytet Warszawski)

Polska migracja wahadłowa do Europy Zachodniej po upadku żelaznej kurtyny nie tylko zwiększyła wydajność gospodarczą, ale również miała wpływ na sposób myślenia ludzi wyjeżdżających. Polscy imigranci weszli w kontakt z innym społeczeństwem od tego, które znali, a ich zachodnioeuropejscy pracodawcy po raz pierwszy zetknęli się z osobami z Europy Wschodniej. Monografia analizuje sposób, w jaki migracja wahadłowa wpłynęła na postrzegania, tożsamości, wartości i kapitał społeczny, zarówno społeczeństwa przyjmującego, jak i samych migrantów. Poprzez wywiady z Polakami i Belgami w jednym z belgijskich miast prowincjonalnych (Leuven) analizuje, w jakim stopniu migracja przyczyniła się do budowy europejskiej tożsamości.

Książka ta sięga głęboko do obecnych procesów migracji w Europie, analizując zmiany w wartości migrantów ekonomicznych z Polski i - co jest zupełnie nowym aspektem - ich pracodawców z Europy Zachodniej. Oprócz tych zmian systemu wartości, kładziony jest szczególny nacisk na proces europeizacji, który autorzy badają zarówno z kulturalnych, jak i politycznych punktów widzenia. [...] Według autorów, europeizacja jest odczuwalna nie tylko przez migrantów, ale również tych, którzy mają z nimi kontakt. Obie strony muszą zatem przedefiniować kategorie "my" i "oni". [...] Moim zdaniem, książka ta dodaje interesujący głos w dyskusji na temat migracji, a pomimo tego, że w żaden sposób nie rozwiązuje wszystkich rozważanych problemów, dostarcza świeżą porcję wiedzy empirycznej. Dzięki temu książka rzuca światło na mało znane zjawiska, które do tej pory były zaniedbywane w rozległym obszarze badań dotyczących migracji."

Prof. dr hab. Ewa Nowicka (Uniwersytet Warszawski)

"Dzięki fascynującemu studium polskich migrantów w Leuven, ta książka przyczyni się do rozwoju badań nad migracjami na trzy ważne sposoby: po pierwsze, poprzez dodanie do rosnącego ogółu prac poświęconych emigracji polskiej w UE, po drugie - przez poszerzenie wiedzy dotyczącej zróżnicowanych i złożonych interakcji pomiędzy imigrantami a społecznością przyjmującą, a po trzecie - poprzez zbadanie połączeń między sieciami społecznymi, kapitału społecznego i odbudowy tożsamości w kontekście migracji.
Książka ta będzie bardzo interesująca dla badaczy migracji nie tylko w Belgii i Europie, ale także w szerszym kontekście międzynarodowym."

Dr. Louise Ryan (Middlesex University)

okładka książki Migration and Europeanization

Spis treści:

Wstęp s. 5

Ireneusz C. Kamiński, Warunki i konsekwencje członkostwa państw bałkańskich w Radzie Europy i Unii Europejskiej str. 7

Paulina Szeląg, Bałkany a Unia Europejska. Perspektywy integracyjne państw bałkańskich str. 27

Krzysztof Koźbiał, Chorwacka droga do Unii Europejskiej. Między niepodległością a współczesnością str. 37

Tadeusz Kopyś, Położenie mniejszości węgierskiej w Wojwodinie w drugiej połowie XX wieku str. 55

Beata Hołowacz, Przyczyny secesji Czarnogóry od Serbii i jej wpływ na integrację z Unią Europejską str. 65

Piotr Łubiński, Umiędzynarodowiony trybunał karny w Bośni str. 77

Robert Śliwa, Międzynarodowy trybunał do ścigania osób odpowiedzialnych za poważne łamanie międzynarodowych praw człowieka na terytorium byłej Jugosławii począwszy od 1991 r. str. 97

Mateusz Woźniak, I co dalej? Wnioski płynące z orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie „Bośnia i Hercegowina vs. Serbia i Czarnogóra" str. 111

Paweł Czubik Niepodległość Kosowa – niebezpieczeństwo dla Zjednoczonej Europy? Krótki zarys problemu str. 129

Marcin Marcinko Wyzwoleńcza Armia Kosowa: analiza struktury i ocena działalności str. 145

Tomasz Markiewicz Ewolucja systemu politycznego Bośni i Hercegowiny str. 185

Program konferencji str. 203

Pliki do pobrania:/p>

Wstęp

Kamiński

Szeląg

Koźbiał

Kopyś

Hołowacz

Łubińśki

Śliwa

Woźniak

Czubik

Macinko

Markiewicz

Harmonogram konferencji

okładka książki Bałkany u progu zjednoczonej Europy

Pliki do pobrania:

Dlaczego należy uczyć o Holokauście

Why we should learn about the Holocaust