Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

News & Events

Web Content Display Web Content Display

Konferencja naukowa: Polscy migranci w Europie

Szanowni Państwo,

Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk organizują pod patronatem Marszałka Senatu RP ogólnopolską konferencję naukową pt. Polscy migranci w Europie,  która odbędzie się w dniach 28-29 listopada 2013 roku w Krakowie. Taka tematyka konferencji uzasadniona jest potrzebą refleksji naukowej nad przemianami zjawisk migracyjnych w Polsce i Europie, zachodzących w ostatnich dwóch dekadach. Migracje Polaków po 1989 roku, a w szczególności tzw. migracje poakcesyjne zasadniczo przekształciły funkcjonowanie diaspory polskiej oraz społeczności polskich migrantów w Europie. Zwiększyła się ich ilość i wzajemne relacje, skomplikowała struktura wewnętrzna, a także rozwinęły zróżnicowane formy kontaktów z innymi migrantami i społecznościami przyjmującymi. Nowe zjawiska i procesy stały się przedmiotem licznych analiz polskich i zagranicznych badaczy. Konferencja poświęcona będzie efektom tych dociekań. Jej tematyka obejmie szeroko rozumianą sytuację polskich migrantów w krajach europejskich, a więc z jednej strony jej uwarunkowania, z drugiej konsekwencje. W szczególności, przedmiotem refleksji uczestników konferencji staną się relacje wewnętrzne w środowiskach polskich migrantów w Europie oraz ich stosunki z innymi migrantami, społeczeństwami przyjmującymi i społecznościami pochodzenia. Ważnym aspektem tych debat będą konsekwencje wspomnianych zjawisk i procesów w postaci różnorodnych modeli integracji, dalszych migracji w obrębie Europy oraz migracji powrotnych.

W trakcie konferencji odbędą się sesje plenarne i tematyczne. W dwóch plenarnych wezmą udział zaproszeni wybitni badacze zjawisk migracyjnych. Pierwsza z nich, otwierająca konferencję, poświęcona zostanie przemianom relacji między Polakami za granicą i państwem polskim. Druga, zamykająca konferencję, dotyczyć będzie szeroko rozumianych skutków społecznych migracji poakcesyjnych Polaków.

W czasie konferencji odbędą się trzy otwarte sesje tematyczne, do uczestnictwa w których zachęcamy badaczy zjawisk migracyjnych:

  1. Polscy migranci w Europie - więzi i relacje wewnętrzne

Organizator: dr Michał Garapich (M.Garapich@roehampton.ac.uk)

Polscy migranci w Europie to kategoria potężnie zróżnicowana i heterogeniczna. W warunkach migracyjnych więzi etniczne i wewnątrzgrupowe mogą podlegać zerwaniu, załamaniu ale także zredefiniowaniu, wzmocnieniu - wiele zależy od kontekstu i lokalnej mikrohistorii ruchów migracyjnych. Organizatorzy sesji wychodzą z założenia, że kiedy mówimy o tożsamości obywateli polskich za granicą jesteśmy w stanie zaobserwować w jaki sposób tożsamości te ulegają zmianom i ewolucji a kluczowe dla tych procesów są właśnie relacje z innymi Polakami. Niniejsza sesja poświęcona będzie zagadnieniom związanym z relacjami pomiędzy i w ramach różnych fal migracyjnych, grup, sieci i tożsamości tworzonych przez migrantów jak i osiadłych obywateli polskich w Europie. Jak wyglądają relacje między różnymi pokoleniami migrantów, w jaki sposób Polacy się wzajemnie różnicują , jaką rolę w procesie tym grają takie wymiary identyfikacji jak etniczność, klasa społeczna, płeć, region pochodzenia, konsumpcja? W jaki sposób i dlaczego konceptualizowana jest przez aktorów społecznych solidarność etniczna, a w jaki wrogość, dystans i co nam to mówi o danej hierarchii dominacji i władzy? Jaka jest dynamika tworzenia się liderów grupy, kto jest wykluczany i dlaczego i kiedy i w jakich warunkach Polacy za granicą działają kolektywnie, a kiedy relacje naznaczone są napięciem, konfliktem i sporem w polu władzy?

 

  1. Polscy migranci w Europie – więzi i relacje z innymi migrantami oraz społecznościami przyjmującymi

Organizator: dr Konrad Pędziwiatr (k.pedziwiatr@gmail.com)

Celem sesji będzie refleksja nad społeczno-kulturowymi aspektami integracji polskich migrantów ze społeczeństwami europejskimi, a w szczególności formami adaptacji do super-zróżnicowania społeczeństw przyjmujących. Polska należąc do jednego z najbardziej homogenicznych etnicznie i religijnie krajów Unii Europejskiej znacząco różni się od społeczeństw przyjmujących, w których Polscy migranci każdego dnia stykają się z tyloma odmiennymi etnosami, kulturami, religiami, językami … ile przeciętny Polak poznaje w ciągu całego życia. Do jakich elementów zachodnio-europejskiego super-zróżnicowania Polacy adaptują się z większą łatwością, a które sprawiają im problemy? W jakim stopniu i wymiarze Polacy integrują się ze społeczeństwami przyjmującymi, a w jakim pozostają wierni bagażowi kulturowemu przywiezionemu z kraju? W jaki sposób rozkładają się sympatie i antypatie etniczne Polaków na emigracji? Z którymi mniejszościami etnicznymi wchodzą oni najczęściej w interakcje, a których unikają? To tylko niektóre z pytań wokół których będzie toczyć się dyskusja podczas sesji. Sesja ponadto będzie dotyczyć zagadnień związanych z poznawczymi (wiedza), emocjonalnymi (uczucia) i behawioralnymi (zachowania) wymiarami postaw polskich migrantów wobec innych imigrantów oraz członków społeczności przyjmujących, a także różnorodnych form społecznych tworzonych przez Polaków na emigracji z przedstawicielami odmiennych grup etnicznych. Wspomniane postawy i tworzone formy społeczne mogą mieć różnorodne, w tym kulturowe, społeczno-psychologiczne, polityczne i ekonomiczne podstawy..

 

  1. Migracje powrotne polskich migrantów: przyczyny i skutki, doświadczenie powrotów i migracje po powrotach

Organizator: prof. Maria Zielińska (m.zielinska@is.uz.zgora.pl)

Sesja zostanie poświęcona szeroko rozumianym aspektom (psychologicznym, ekonomicznym, kulturowym, społecznym i politycznym) decyzji migracji powrotnych, a także ich konsekwencji dla funkcjonowania migrantów w sferze prywatnej i publicznej, w tym decyzji o dalszych migracjach. Migracje powrotne są stosunkowo mało rozpoznanym obszarem badawczym. W ostatnich latach zmniejszyła się liczba migracji poakcesyjnych, ale liczba migracji powrotnych nie wzrosła tak, jak oczekiwano. W związku z tym zasadne jest pytanie o to, kto i dlaczego decyduje się na powrót do kraju i pozostanie, lub podejmuje decyzje o kolejnej migracji.

W trakcie sesji chcielibyśmy zrealizować trzy cele. Po pierwsze rozważyć kwestie teoretyczne i terminologiczne. Otwarte, europejskie rynki pracy oraz możliwości swobodnego przemieszczania się w obrębie Unii Europejskiej a także ułatwienia wizowe sprzyjają mobilności indywidualnej.  Istotne wydaje się uściślenie pojęcia migracji, gdyż, w szczególności w przypadku młodych ludzi, takie  „przemieszczanie się" staje się coraz częściej ich strategią życiową. Swoich „wędrówek"  nie postrzegają jako migracji w tradycyjnym rozumieniu, a raczej jako możliwość zgromadzenia kapitału ekonomicznego, budowanie kapitału społecznego i eksplorację świata. Po drugie, chcielibyśmy w trakcie sesji podjąć próbę wskazania prawidłowości i mechanizmów o charakterze osobowościowym, społecznym, ekonomicznym, politycznym itp. warunkujących podejmowanie decyzji o migracji powrotnej i dalszych migracjach. Po trzecie, chcielibyśmy aby sesja była okazją dla prezentacji najnowszych wyników badań empirycznych dotyczących migracji powrotnych

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji do jednego z wymienionych powyżej organizatorów sesji tematycznych z wykorzystaniem dołączonego formularza. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 sierpnia. O wynikach kwalifikacji  powiadomimy wszystkich zainteresowanych do 1 września 2013 roku.

 

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi:

  • 200 zł dla studentów, magistrów i doktorantów
  • 300 zł dla doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów

W ramach w/w kwoty organizatorzy gwarantują materiały konferencyjne, poczęstunki w trakcie konferencji oraz publikację najlepszych artykułów pokonferencyjnych w czasopismach: „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny" oraz numerze specjalnym „Politeji".

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Dr hab. Dariusz Niedźwiedzki

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy