Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Academic offer

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Studia europejskie I stopnia

Kierunek: Studia Europejskie

Wyższe studia pierwszego stopnia trwają trzy lata i kończą się pracą dyplomową przedstawioną na wybranym seminarium z zakresu prawa, ekonomii lub nauk politycznych i społecznych. Absolwenci otrzymują dyplom licencjata Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Studia zorganizowane są na zasadzie systemu punktowego, zgodnego z europejskim European Credit Transfer System. Zaliczenie każdego z trzech lat studiów wymagać będzie od studenta uzyskania 60 punktów kredytowych (obliczonych według zasady ECTS). Oznacza to w przybliżeniu zaliczenie 4-7 kursów w semestrze.

Celem takiej organizacji studiowania jest zapewnienie wszystkim studentom wspólnej podstawy interdyscyplinarnego wykształcenia europeistycznego oraz umożliwienie kształtowania indywidualnego toku studiów, zgodnego z osobistymi zainteresowania. Kursy oferowane studentom podzielone są na trzy grupy:

  1. kursy kanoniczne, obowiązkowe dla wszystkich studentów,
  2. kursy propedeutyczne, mające charakter wstępu do określonego działu studiów europejskich,
  3. kursy fakultatywne.

Zasadą jest, że kursy są jednosemestralne. Każdemu kursowi przyporządkowana jest określona ilość punktów. Studenci dokonują wyboru spośród oferowanych kursów w taki sposób, aby w ciągu roku uzyskać wymaganą ilość punktów.

Wszystkich studentów obowiązuje zaliczenie kanonu. Pozostałe kursy mają charakter oferty do wyboru przez studenta. Oczekuje się, że kursy kanoniczne zaliczone zostaną w ciągu pierwszych trzech semestrów trzyletniego toku studiów. Wszystkich natomiast obowiązuje zaliczenie na trzecim roku studiów seminarium dyplomowego i napisanie pracy dyplomowej, której przedstawienie i przyjęcie przez opiekuna oraz przez recenzenta (samodzielnych pracowników nauki) jest obok egzaminu i zgromadzenia odpowiedniej liczby punktów warunkiem uzyskania tytułu licencjata.

Student ma prawo zaliczać jako kursy fakultatywne również zajęcia oferowane przez inne programy studiów.

Dlaczego warto wybrać specjalizację?

Absolwent studiów europejskich będzie posiadał interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, nauk społecznych, ekonomii i prawa. Studia licencjackie na tym kierunku przegotowują do kontynuowania nauki na studiach uzupełniających z zakresu studiów europejskich.

Studia licencjackie przygotowują do podjęcia pracy w administracji publicznej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, organach UE, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami UE, a zwłaszcza w placówkach kulturalnych, fundacjach, wydawnictwach i środkach masowego przekazu, a także w szkolnictwie - po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji.