Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze zakończone - kliknij element z listy aby rozwinąć

Kierownik projektu: Dr Maciej Stępka

Czas trwania: wrzesień 2016 - 2019

Źródło finansowania: Narodowe Centrum NaukiProjekt bada związek migracji i bezpieczeństwa (ang. migration-security nexus) na poziomie Unii Europejskiej. W tym celu analizuje tzw. interakcje dyskursywne pomiędzy środowiskiem politycznym (np. Parlamentem Europejskim) i praktycznym (np. Fronteksem) UE, zaangażowanym w zarządzanie kryzysem imigracyjnym. Taka analiza pozwala na sprawdzenie w jaki sposób praktycy i politycy rozumieją znaczenie bezpieczeństwa w odniesieniu do kryzysu imigracyjnego, oraz jakie logiki bezpieczeństwa (np. ryzyko, bezpieczeństwo, czy humanitaryzm) są tworzone w konsekwencji ich interakcji dyskursywnych.

Kierownik projektu: Dr Maciej Stępka

Czas trwania: wrzesień 2016 - 2018

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Stypendium doktorskie w ramach grantu Eiuda skupiało się na analizie ramowania politycznego (policy framing) tzw. „kryzysu migracyjnego na poziomie instytucjonalnym UE.  W tym celu projekt skupił się na przebadaniu tzw. kontinuum bezpieczeństwa w dyskursie UE na temat migracji i bezpieczeństwa, eksplorując nowe wątki sekyrytyzacyjne produkowane podczas kontestacji kryzysu na poziomie instytucjonalnym UE.

Jednym z efektów projektu była obrona pracy doktorskiej zatytułowanej „Migration and security in the European Union. Critical analysis of security discourses and narratives” na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt uwzględniał również realizację 5-miesiecznego stażu zagranicznego na Uniwersytecie Amsterdamskim (opiekun stażu – prof. Marieke de Goede).

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

koordynator: dr Krzysztof Kowalski

Czas trwania: wrzesień 2013 - 2018 

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Celem projektu jest opisanie i zrozumienie europeizacji pamięci i konstruowania dziedzictwa europejskiego, które przebiegają w szwedzkim i polskim kontekście na poziomie narodowym, regionalnym i lokalnym. Przedmiotem refleksji będą procesy dokonujące się odgórnie (top-down) i oddolnie (bottom-up). Pomysł badań nad europeizacją pamięci i konstruowaniem dziedzictwa narodowego w Polsce i Szwecji powstał w związku z uczestnictwem prof. Macha oraz jego współpracowników w sieci COST (Akcja IS 1203, tytuł "In search of transcultural memory in Europe"), której koordynatorem jest prof. Barbara Tornquist-Plewa (Lund University) pełniąca w niniejszym projekcie funkcję wiodącego partnera zagranicznego.

Strona projektu jest dostępna po kliknięciu przycisku "więcej".

więcej o Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Kierownik projektu: dr Magdalena Góra

Czas trwania projektu: 2013 - 2018

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Grant badawczy, którego celem jest analiza roli wybranych aktorów w procesie legitymizacji i zatem kontroli demokratycznej Europejskiej Polityki Sąsiedzkiej na przykładzie polityki rozszerzenia UE i Europejskiej Polityki Sąsiedzkiej. Projekt zakłada badania porównawcze na poziomie wybranych krajów UE oraz na poziomie ponadnarodowym.

Kierownik projektu: mgr Lidia Sokołowska

Czas trwania projektu: 2015-10-01 - 2016-09-30

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Stypendium  doktorskie w ramach projektu Eiuda miało na celu analizę regulacji zdatności arbitrażowej w perspektywie prawnoporównawczej, odchodząc od typowego w doktrynie polskiej porównania rodzimych instytucji prawa arbitrażowego z prawem niemieckim. Włączenie w zakres badań prawa szwajcarskiego, stanowiąc oryginalne podjęcie tematu z perspektywy badacza polskiego, poszerza rozważania o elementy praw romańskich, przy jednoczesnym uwzględnieniu pierwotnej natury polskiego prawa prywatnego.

Jednym z efektów projektu jest obrona pracy doktorskiej „L’arbitrabilité des litiges de droit privé – perspective comparatiste” w systemie cotutelle. Projekt objął również realizację 3-miesiecznego stażu zagranicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Lucernie (opiekun stażu – prof. Daniel Girsberger).

Kierownik projektu: mgr Lidia Sokołowska

​Czas trwania projektu: 30.03.2015 - listopad 2018

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Projekt ma na celu opracowanie modeli regulacji zdatności arbitrażowej w kontynentalnych i anglosaskich tradycjach prawnych oraz opis i uzasadnienie obecnego w doktrynie polskiego prawa postulatu rewizji rodzimych unormowań sądownictwa prywatnego w zakresie zdatności arbitrażowej sporów oraz próbę przedstawienia postulatów legislacyjnych polskiemu ustawodawcy.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Koordynator projektu: dr Natasza Styczyńska

Czas trwania: wrzesień 2014 – grudzień 2017

Źródło finansowania: Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Jean Monnet Erasmus+

Celem projektu jest rozwinięcie sieci współpracy instytucji akademickich w zakresie badań nad tożsamością europejską, kulturą, kwestią europejskiego obywatelstwa, wymiany międzynarodowej i wielojęzyczności. W ramach sieci współpracuje ze sobą 8 instytucji: Sofia University, Sofia, Bułgaria (Koordynator); Matej Bel University, Banska Bystrica, Słowacja; Trinity College, Dublin, Irlandia; Institute of European Studies of the Jagiellonian University, Krakow, Polska; University of Luxembourg, Luxembourg; Durham University, Wielka Brytania; University of Leuven, Belgia; Guangdong University of Foreign Studies (GDUFS), Chiny.

Więcej na stronie projektu: www.euromec.eu

Kierownik projektu w UJ: dr hab. Joanna Sondel-Cedarmas

Grant europejski realizowany przez Instytut Europeistyki UJ, we współpracy z Uniwersytetem w Trydencie (uczelnia wiodąca), WW1-dentro la Grande Guerra, Universität Innsbruck, Université Montpellier III Paul Valery, finansowany przez Komisję Europejską w ramach projektu European for Citizens (European Remembrance).

Strona internetowa projektu: www.lagrandeguerrapiu100.it.

Numer umowy w UJ: 214-1367/001-001

Źródło finansowania: Komisja Europejska

Czas realizacji: 2014 - 2016

Kierownik projektu: dr Kinga Anna Gajda

Czas trwania: maj 2015 - grudzień 2017

Źródło finansowania: projekt realizowany w ramach programu Obserwatorium kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury (UMOWA Nr 05777/15/FPK/DMP z dnia 02.06.2015 r.).

Celem projektu jest ukazanie, w jaki sposób zmienia się kultura edukacji poprzez włączanie do edukacji formalnej elementów edukacji nieformalnej korzystającej z kultury wizualizacji na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Zostanie zbadane, jak zmienia się w szkolnictwie podejście do kultury wizualnej oraz jaki wachlarz edukacyjny oferują instytucje szkołom. W ramach projektu zostanie przygotowany raport ukazujący relacje między muzeami jako instytucjami kultury a szkołami na wszystkich trzech poziomach edukacji na terenie województwa małopolskiego i śląskiego oraz rekomendacje dla marszałków Makroregionu Polska Południowa na temat współpracy międzywojewódzkiej, jak i strona poświęcona obserwatorium kultury w edukacji. Badania będą uzupełniane o nowe elementy kultury wizualnej i województwa.

Kierownik projektu: dr Paweł Kubicki

Tytuł: Efekt ESK. W poszukiwaniu nowych miejskich narracji.

Nr umowy zarejestrowanej na UJ: nr PSP: K/KDU/000332)

Zespół: dr Paweł Kubicki (kierownik), wykonawcy: dr Bożena Gierat-Bieroń, dr Joanna Orzechowska-Wacławska 

Czas realizacji: cały 2016

Miejsce realizacji: Gdańsk, Lublin, Łódź, Katowice, Poznań, Szczecin, Wrocław.

Kierownik projektu: dr Marcin Galent

Czas trwania projektu: 01.02.2013 - 30.06.2015

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Celem badań jest analiza procesu europeizacji rozumianego w kategoriach kulturowych jako dążenia mieszkańców Europy do wspólnotowości w wymiarze wartości, norm i zasad ładu społeczenego oraz funkcjonujących w nim instytucji.

Kierownik projektu - prof. dr hab. Zdzisław Mach

Czas trwania projektu: 23.08.2012 - 22.08.2014

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Badania stanowią drugi etap studium gotowości mieszkańców "Polski lokalnej" do uczestnictwa w procesie integracj europejskiej. Pierwszy zespół prowadził badania w latach 1999-2001. Obecnie zamiarem autorów jest przeprowadzenie badań porównawczych w tych samych społecznościach lokalnych. Poprzednio chodziło o zbadanie gotowości mieszkańców "Polski lokalnej" do przystąpienia do Unii, stanu wiedzy o Unii, postaw wobec niej i wobec polskiej akcesji, wreszcie o wskazanie czynników, które mają wpływ na gotowośćdo uczestnictwa w europejskim procesie integracyjnym i na perpsektywy odniesienia sukcesu w tym procesie. Obecny etap ma przynieść informacje w zakresie postaw i zachowań mieszkańców "Polski lokalnej" wobec procesu integracji po latach doświadczeń związanych z funkcjonowaniem Polski w UE.

Kierownik projektu: mgr Katarzyna Romańczyk

Czas trwania projektu: wrzesień 2012 - marzec 2014

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Grant badawczy poświęcony szczegółowej analizie wdrażania koncepcji urban governance w warunkach metropollitalnych Brukseli, a także określaniu jej wpływu na kształtowanie polityki zrównoważonego rozwoju miasta.

Kierownik projektu: dr Joanna Sondel-Cedarmas

Czas trwania: 2010 - 2012

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Grant badawczy mający na celu zbadanie ewolucji ideologii nacjonalistycznej we Włoszech w latach 1896 - 1923.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Koordynator: dr Magdalena Góra

Czas trwania projektu: 2007 - 2011

Źródło finansowania: Komisja Europejska Grant badawczy poświecony analizie uwarunkowań procesów rekonstrukcji form ładu demokratycznego i tożsamości zbiorowych w warunkach poszerzenia Unii Europejskiej.

Więcej informacji na stronie: www.reconproject.eu

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Czas trwania projektu: 2007 - 2011

Źródło finansowania: Volkswagenschtiftung

Grant badawczy poświęcony tematyce europeizacji mniejszości w społeczeństwach europejskich.

Kierownik projektu: dr Magdalena Góra

Czas trwania: 2010 - 2011

Źródło finansowania: EEA and Norway Grants (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy).

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Wykonawca projektu: mgr Joanna Orzechowska-Wacławska

Czas trwania: 2009 - 2011

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Grant badawczy, promotorski.

Grant poświęcony jest analizie rozwoju baskijskiej tożsamości narodowej w następstwie istotnych przemian gospodarczych. W szczególności projekt ma na celu zbadanie zależności pomiędzy czynnikami natury socjoekonomicznej, to jest industrializacją (z końca XIX wieku) jak i globalizacją (współcześnie) a kształtowaniem się baskijskiej idei narodowej i koncepcji baskijskiego narodu, jako podmiotu procesów tożsamościowych.

Kierownik projektu: dr hab. Dariusz Niedźwiedzki, dr Kinga Anna Gajda

Czas trwania: 2012 - 2013

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Grant badawczy stanowiący dofinansowanie praz zmierzających do złożenia aplikacji do 7 Programu Ramowego

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach, dr Kinga Anna Gajda

Czas trwania: 2011 - 2012

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Grant badawczy stanowiący dofinansowanie prac zmierzających do złożenia aplikacji do 7 Programu Ramowego.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Wykonawca projektu: mgr Olga Brzezińska

Czas trwania: 2010 - 2011

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Grant badawczy stanowiący dofinansowanie prac zmierzających do złożenia aplikacji do 7 Programu Ramowego.

Kierownik projektu: dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs

Czas trwania: 2008 - 2010

Źródło finansowania: The Rothschild Foundation Europe; Task Force for International Cooperation for Holocaust Education, Rememberance and Research; Foundation pour la Memoire de la Shoah

Grant badawczy mający na celu badania jakościowe programów edukacyjnych skierowanych przeciwko antysemityzmowi i skierowanych na upamiętnianie Holokaustu w Polsce.

Kierownik projektu: dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs

Czas trwania: 2009

Źródło finansowania: Agencja Praw Podstawowcych Unii Europejskiej (Fundamental Rights Agency)

Badania ilościowe i jakościowe dot. edukacji w miejscach pamięci w 27 krajach UE.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Witold Stankowski

Wykonawca: dr Krzysztof Koźbiał

Czas realizacji: maj - wrzesień 2009

Źródło finansowania: Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Projekt badawczy, którego celem była analiza treści historycznych i politologicznych dotyczących Liechtensteinu w XX stuleciu. Skupiono się na aspektach historii tego państwa, szczególnie po 1945 r., na jego systemie politycznym, partyjnym oraz na stosunku Vaduz do procesów integracyjnych na Starym Kontynencie.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan W. Tkaczyński

Czas trwania: 2008 - 2009

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (33. konkurs projektów badawczych).

Kierownik projektu: dr Dariusz Niedźwiedzki

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wykonawcy: dr Marcin Galent, dr Idesbald Goddeeris (Katholieke Universiteit Leuven)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Koordynator: dr Krzysztof Kowalski

Czas trwania: 2004 - 2007

Źródło finansowania: Komisja Europejska

Grant badawczy «Squares of Europe, Squares for Europe / Places d'Europe, Places pour l'Europe» dotyczył urbanistycznego dziedzictwa Europy ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką w tkance miasta pełni jego część centralna – plac. Jednym z celów projektu było sformułowanie zaleceń kierowanych do administracji publicznej (m. in przygotowano Kartę Placów Europy), a dotyczących dobrego zarządzania miastem.

Kierownik projektu: mgr Mirosław Natanek

Czas trwania: 2002 - 2004

Wspólny projekt współpracy naukowej i naukowo-technicznej w ramach programu do umowy międzyrządowej, współfinansowany przez Region Walonii, KBN i Katedrę Europeistyki UJ.

Kierownik projektu: mgr Krzysztof Koźbiał

Czas trwania: 2002 - 2003

Źródło finansowania: The Tokyo Foundation

Kierownik projektu: mgr Mirosław Natanek

Czas trwania: 2002 - 2003

Źródło finansowania: The Tokyo Foundation

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach, dr Dariusz Niedźwiedzki

Czas trwania: 1995 - 1998

Źródło finansowania: Komitet Badań Naukowych

Grant badawczy, którego celem było zidentyfikowanie, wyjaśnienie i zrozumienie uwarunkowań procesu kształtowania opinii i postaw Polaków wobec integracji europejskiej i akcesji Polski do UE.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Czas trwania: 1995 - 1998

Źródło finansowania: Komisja Europejska

Grant badawczy poświęcony analizie kulturowych, prawnych i politycznych aspektów relacji państwo-kościół we współczesnej Europie.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Czas trwania: 1995 - 1998

Źródło finansowania: Komisja Europejska

Grant badawczo-szkoleniowy poświęcony analizie porównawczej programów studiów europejskich w uczelniach wyższych badanych krajów.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Czas trwania: 1994 - 1997

Źródło finansowania: Komisja Europejska

Grant badawczy poświęcony analizie procesów rekonstrukcji tożsamości zbiorowych w Europie w warunkach integracji europejskiej.