Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze zakończone - kliknij element z listy aby rozwinąć

Kierownik Projektu: dr hab. Bożena Gierat-Bieroń

Grant badawczy [H.1.3.2021] POBHeritage w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Czas realizacji:

Opis: Projekt obejmuje roczne badania interdyscyplinarne, których celem jest eksploracja i empiryczna weryfikacja pojęcia Matthiasa Webera "zestrajanie pamięci" na przykładzie powołanych przez UE w Polsce 'Znaków Dziedzictwa Europejskiego' (ZDE) - 6 pomników kultury. Pierwszym celem badań jest odpowiedź na pytanie badawcze: Czy działania w zakresie popularyzacji dziedzictwa europejskiego poprzez edukację i publikacje dziennikarskie mogą przyczynić się do rozpowszechnienia konceptu "uni-pamięci" i "uni historii", a jeśli tak, to w jakim stopniu koncepty te wpłyną na pogłębianie europejskiej tożsamości kulturowej.  Drugim celem jest ukazanie procesu "zestrajania pamięci" jako "ożywiania" miejsc poświęconych przeszłości i tworzenia pamięci glokalnej - poprzez działania popularyzujące, promocyjne i edukacyjne. Procesy przypominania, odpamiętywania, przywracania pamięci oraz łączenia pamięci lokalnej z europejską są jednocześnie procesami modyfikacji przeszłości, dzięki którym pamięć o niej staje się pamięcią żywą. Ponieważ, jak twierdzi Weber, niemożliwa jest jedna narracja historyczna, "zestrajanie pamięci" jest procesem budowania wspólnoty pamięci, który zachowuje szacunek dla różnorodności, odmienność interpretacyjną oraz istnienie równoległych rzeczywistości historycznych.

​Kierownik projektu: Dr Maciej Stępka

Grant badawczy SocietyNow! w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Czas realizacji: czerwiec 2020 - wrzesień 2020

Opis: Celem projektu o tytule „Rezyliencja (resilience) jako paradygmat bezpieczeństwa w czasach pandemii COVID-19. Przypadek Rzeczypospolitej Polskiej” jest rozpoczęcie dyskusji i zarysowanie obszaru dla niezbędnych pogłębionych badań na temat odporności wspólnotowej, umiejętności antycypacyjnych i adaptacyjnych polskiego państwa i społeczeństwa w czasach i w następstwie kryzysów takich jak pandemia COVID-19. W tym kontekście projekt skupia się na krytycznej analizie działalności państwa, identyfikując przykłady najbardziej wyraźnych braków rezyliencji, jak i oddolnych i odgórnych metod jej stymulacji.

Kierownik projektu: dr hab. Bożena Gierat-Bieroń​

Grant badawczy SocietyNow! w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Czas realizacji: 1 maja 2020 - 30 września 2020

RealizacjaProjekt jest realizowany przez dr hab. Bożenę Gierat-Bieron (IE UJ)  oraz dr Kingę Gajde (IE UJ).

Opis: Projekt miał na celu analizę i ewaluację „tarcz antykryzysowych” zaproponowanych przez władze miast środowiskom kulturalnym w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce. Środowiska kultury oraz pojedynczy artyści (pracujący często w warunkach samozatrudnienia) znaleźli się w trudnej sytuacji organizacyjnej i finansowej. Wszystkie szczeble administracji terenowej, rząd oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) wdrażały doraźne rozwiązania i programy wsparcia. Program pomocy MKiDN miał znaczenie kluczowe dla sektora kultury, jednakże był niewystarczający. Dlatego propozycje pomocy złożyły władze samorządowe. 

W projekcie badawczym przyjęto założenie, że skoro epidemia COVID-19 zmieni diametralnie okoliczności funkcjonowania sektora kultury w Polsce, to jak w dominie pociągnie to za sobą groźne następstwa natury organizacyjnej, finansowej, artystycznej oraz mentalnej. Zatem stawiano kluczowe pytanie o skalę następstw i konsekwencje zmian.

Kierownik projektu UJ: Prof. dr hab. Zdzisław Mach

Projekt o akronimie REACTIK ma na celu poszerzanie dziedziny studiów europeistycznych o badania Europejskiej Dyplomacji Kulturalnej oraz Europejskiej Polityki Kulturalnej. Grant Jean Monnet Network pozwoli na rozwój przestrzeni dialogu akademickiego pomiędzy naukowcami o różnych specjalizacjach i z różnych regionów świata. Liderem konsorcjum jest Akademia Sztuk Pięknych i Design'u Bezalel z Izraela, a w jego skład wchodzą partnerzy z różnych krajów i kontynentów: Uniwersytet Ben Guriona (Izrael), Uniwersytet w Kopenhadze (Dania), Uniwersytet Jawaharlala Nehru (Indie), Uniwersytet Waseda (Japonia), oraz Uniwersytet w Canterbury (Nowa Zelandia). Zespół realizujący projekt z ramienia Instytutu Europeistyki to prof. Zdzisław Mach, dr Magdalena Góra, dr Agnieszka Sadecka, dr Natasza Styczyńska and dr Marcin Zubek.

Kierownik projektu: Dr Maciej Stępka

Czas trwania: wrzesień 2016 - 2019

Źródło finansowania: Narodowe Centrum NaukiProjekt bada związek migracji i bezpieczeństwa (ang. migration-security nexus) na poziomie Unii Europejskiej. W tym celu analizuje tzw. interakcje dyskursywne pomiędzy środowiskiem politycznym (np. Parlamentem Europejskim) i praktycznym (np. Fronteksem) UE, zaangażowanym w zarządzanie kryzysem imigracyjnym. Taka analiza pozwala na sprawdzenie w jaki sposób praktycy i politycy rozumieją znaczenie bezpieczeństwa w odniesieniu do kryzysu imigracyjnego, oraz jakie logiki bezpieczeństwa (np. ryzyko, bezpieczeństwo, czy humanitaryzm) są tworzone w konsekwencji ich interakcji dyskursywnych.

Kierownik projektu: Dr Maciej Stępka

Czas trwania: wrzesień 2016 - 2018

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Stypendium doktorskie w ramach grantu Eiuda skupiało się na analizie ramowania politycznego (policy framing) tzw. „kryzysu migracyjnego na poziomie instytucjonalnym UE.  W tym celu projekt skupił się na przebadaniu tzw. kontinuum bezpieczeństwa w dyskursie UE na temat migracji i bezpieczeństwa, eksplorując nowe wątki sekyrytyzacyjne produkowane podczas kontestacji kryzysu na poziomie instytucjonalnym UE.

Jednym z efektów projektu była obrona pracy doktorskiej zatytułowanej „Migration and security in the European Union. Critical analysis of security discourses and narratives” na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt uwzględniał również realizację 5-miesiecznego stażu zagranicznego na Uniwersytecie Amsterdamskim (opiekun stażu – prof. Marieke de Goede).

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

koordynator: dr Krzysztof Kowalski

Czas trwania: wrzesień 2013 - 2018 

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Celem projektu jest opisanie i zrozumienie europeizacji pamięci i konstruowania dziedzictwa europejskiego, które przebiegają w szwedzkim i polskim kontekście na poziomie narodowym, regionalnym i lokalnym. Przedmiotem refleksji będą procesy dokonujące się odgórnie (top-down) i oddolnie (bottom-up). Pomysł badań nad europeizacją pamięci i konstruowaniem dziedzictwa narodowego w Polsce i Szwecji powstał w związku z uczestnictwem prof. Macha oraz jego współpracowników w sieci COST (Akcja IS 1203, tytuł "In search of transcultural memory in Europe"), której koordynatorem jest prof. Barbara Tornquist-Plewa (Lund University) pełniąca w niniejszym projekcie funkcję wiodącego partnera zagranicznego.

Strona projektu jest dostępna po kliknięciu przycisku "więcej".

więcej o Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Kierownik projektu: dr Magdalena Góra

Czas trwania projektu: 2013 - 2018

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Grant badawczy, którego celem jest analiza roli wybranych aktorów w procesie legitymizacji i zatem kontroli demokratycznej Europejskiej Polityki Sąsiedzkiej na przykładzie polityki rozszerzenia UE i Europejskiej Polityki Sąsiedzkiej. Projekt zakłada badania porównawcze na poziomie wybranych krajów UE oraz na poziomie ponadnarodowym.

Kierownik projektu: mgr Lidia Sokołowska

Czas trwania projektu: 2015-10-01 - 2016-09-30

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Stypendium  doktorskie w ramach projektu Eiuda miało na celu analizę regulacji zdatności arbitrażowej w perspektywie prawnoporównawczej, odchodząc od typowego w doktrynie polskiej porównania rodzimych instytucji prawa arbitrażowego z prawem niemieckim. Włączenie w zakres badań prawa szwajcarskiego, stanowiąc oryginalne podjęcie tematu z perspektywy badacza polskiego, poszerza rozważania o elementy praw romańskich, przy jednoczesnym uwzględnieniu pierwotnej natury polskiego prawa prywatnego.

Jednym z efektów projektu jest obrona pracy doktorskiej „L’arbitrabilité des litiges de droit privé – perspective comparatiste” w systemie cotutelle. Projekt objął również realizację 3-miesiecznego stażu zagranicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Lucernie (opiekun stażu – prof. Daniel Girsberger).

Kierownik projektu: mgr Lidia Sokołowska

​Czas trwania projektu: 30.03.2015 - listopad 2018

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Projekt ma na celu opracowanie modeli regulacji zdatności arbitrażowej w kontynentalnych i anglosaskich tradycjach prawnych oraz opis i uzasadnienie obecnego w doktrynie polskiego prawa postulatu rewizji rodzimych unormowań sądownictwa prywatnego w zakresie zdatności arbitrażowej sporów oraz próbę przedstawienia postulatów legislacyjnych polskiemu ustawodawcy.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Koordynator projektu: dr Natasza Styczyńska

Czas trwania: wrzesień 2014 – grudzień 2017

Źródło finansowania: Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Jean Monnet Erasmus+

Celem projektu jest rozwinięcie sieci współpracy instytucji akademickich w zakresie badań nad tożsamością europejską, kulturą, kwestią europejskiego obywatelstwa, wymiany międzynarodowej i wielojęzyczności. W ramach sieci współpracuje ze sobą 8 instytucji: Sofia University, Sofia, Bułgaria (Koordynator); Matej Bel University, Banska Bystrica, Słowacja; Trinity College, Dublin, Irlandia; Institute of European Studies of the Jagiellonian University, Krakow, Polska; University of Luxembourg, Luxembourg; Durham University, Wielka Brytania; University of Leuven, Belgia; Guangdong University of Foreign Studies (GDUFS), Chiny.

Więcej na stronie projektu: www.euromec.eu

Kierownik projektu w UJ: dr hab. Joanna Sondel-Cedarmas

Grant europejski realizowany przez Instytut Europeistyki UJ, we współpracy z Uniwersytetem w Trydencie (uczelnia wiodąca), WW1-dentro la Grande Guerra, Universität Innsbruck, Université Montpellier III Paul Valery, finansowany przez Komisję Europejską w ramach projektu European for Citizens (European Remembrance).

Strona internetowa projektu: www.lagrandeguerrapiu100.it.

Numer umowy w UJ: 214-1367/001-001

Źródło finansowania: Komisja Europejska

Czas realizacji: 2014 - 2016

Kierownik projektu: dr Kinga Anna Gajda

Czas trwania: maj 2015 - grudzień 2017

Źródło finansowania: projekt realizowany w ramach programu Obserwatorium kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury (UMOWA Nr 05777/15/FPK/DMP z dnia 02.06.2015 r.).

Celem projektu jest ukazanie, w jaki sposób zmienia się kultura edukacji poprzez włączanie do edukacji formalnej elementów edukacji nieformalnej korzystającej z kultury wizualizacji na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Zostanie zbadane, jak zmienia się w szkolnictwie podejście do kultury wizualnej oraz jaki wachlarz edukacyjny oferują instytucje szkołom. W ramach projektu zostanie przygotowany raport ukazujący relacje między muzeami jako instytucjami kultury a szkołami na wszystkich trzech poziomach edukacji na terenie województwa małopolskiego i śląskiego oraz rekomendacje dla marszałków Makroregionu Polska Południowa na temat współpracy międzywojewódzkiej, jak i strona poświęcona obserwatorium kultury w edukacji. Badania będą uzupełniane o nowe elementy kultury wizualnej i województwa.

Kierownik projektu: dr Paweł Kubicki

Tytuł: Efekt ESK. W poszukiwaniu nowych miejskich narracji.

Nr umowy zarejestrowanej na UJ: nr PSP: K/KDU/000332)

Zespół: dr Paweł Kubicki (kierownik), wykonawcy: dr Bożena Gierat-Bieroń, dr Joanna Orzechowska-Wacławska 

Czas realizacji: cały 2016

Miejsce realizacji: Gdańsk, Lublin, Łódź, Katowice, Poznań, Szczecin, Wrocław.

Kierownik projektu: dr Marcin Galent

Czas trwania projektu: 01.02.2013 - 30.06.2015

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Celem badań jest analiza procesu europeizacji rozumianego w kategoriach kulturowych jako dążenia mieszkańców Europy do wspólnotowości w wymiarze wartości, norm i zasad ładu społeczenego oraz funkcjonujących w nim instytucji.

Kierownik projektu - prof. dr hab. Zdzisław Mach

Czas trwania projektu: 23.08.2012 - 22.08.2014

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Badania stanowią drugi etap studium gotowości mieszkańców "Polski lokalnej" do uczestnictwa w procesie integracj europejskiej. Pierwszy zespół prowadził badania w latach 1999-2001. Obecnie zamiarem autorów jest przeprowadzenie badań porównawczych w tych samych społecznościach lokalnych. Poprzednio chodziło o zbadanie gotowości mieszkańców "Polski lokalnej" do przystąpienia do Unii, stanu wiedzy o Unii, postaw wobec niej i wobec polskiej akcesji, wreszcie o wskazanie czynników, które mają wpływ na gotowośćdo uczestnictwa w europejskim procesie integracyjnym i na perpsektywy odniesienia sukcesu w tym procesie. Obecny etap ma przynieść informacje w zakresie postaw i zachowań mieszkańców "Polski lokalnej" wobec procesu integracji po latach doświadczeń związanych z funkcjonowaniem Polski w UE.

Kierownik projektu: mgr Katarzyna Romańczyk

Czas trwania projektu: wrzesień 2012 - marzec 2014

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Grant badawczy poświęcony szczegółowej analizie wdrażania koncepcji urban governance w warunkach metropollitalnych Brukseli, a także określaniu jej wpływu na kształtowanie polityki zrównoważonego rozwoju miasta.

Kierownik projektu: dr Joanna Sondel-Cedarmas

Czas trwania: 2010 - 2012

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Grant badawczy mający na celu zbadanie ewolucji ideologii nacjonalistycznej we Włoszech w latach 1896 - 1923.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Koordynator: dr Magdalena Góra

Czas trwania projektu: 2007 - 2011

Źródło finansowania: Komisja Europejska Grant badawczy poświecony analizie uwarunkowań procesów rekonstrukcji form ładu demokratycznego i tożsamości zbiorowych w warunkach poszerzenia Unii Europejskiej.

Więcej informacji na stronie: www.reconproject.eu

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Czas trwania projektu: 2007 - 2011

Źródło finansowania: Volkswagenschtiftung

Grant badawczy poświęcony tematyce europeizacji mniejszości w społeczeństwach europejskich.

Kierownik projektu: dr Magdalena Góra

Czas trwania: 2010 - 2011

Źródło finansowania: EEA and Norway Grants (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy).

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Wykonawca projektu: mgr Joanna Orzechowska-Wacławska

Czas trwania: 2009 - 2011

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Grant badawczy, promotorski.

Grant poświęcony jest analizie rozwoju baskijskiej tożsamości narodowej w następstwie istotnych przemian gospodarczych. W szczególności projekt ma na celu zbadanie zależności pomiędzy czynnikami natury socjoekonomicznej, to jest industrializacją (z końca XIX wieku) jak i globalizacją (współcześnie) a kształtowaniem się baskijskiej idei narodowej i koncepcji baskijskiego narodu, jako podmiotu procesów tożsamościowych.

Kierownik projektu: dr hab. Dariusz Niedźwiedzki, dr Kinga Anna Gajda

Czas trwania: 2012 - 2013

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Grant badawczy stanowiący dofinansowanie praz zmierzających do złożenia aplikacji do 7 Programu Ramowego

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach, dr Kinga Anna Gajda

Czas trwania: 2011 - 2012

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Grant badawczy stanowiący dofinansowanie prac zmierzających do złożenia aplikacji do 7 Programu Ramowego.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Wykonawca projektu: mgr Olga Brzezińska

Czas trwania: 2010 - 2011

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Grant badawczy stanowiący dofinansowanie prac zmierzających do złożenia aplikacji do 7 Programu Ramowego.

Kierownik projektu: dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs

Czas trwania: 2008 - 2010

Źródło finansowania: The Rothschild Foundation Europe; Task Force for International Cooperation for Holocaust Education, Rememberance and Research; Foundation pour la Memoire de la Shoah

Grant badawczy mający na celu badania jakościowe programów edukacyjnych skierowanych przeciwko antysemityzmowi i skierowanych na upamiętnianie Holokaustu w Polsce.

Kierownik projektu: dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs

Czas trwania: 2009

Źródło finansowania: Agencja Praw Podstawowcych Unii Europejskiej (Fundamental Rights Agency)

Badania ilościowe i jakościowe dot. edukacji w miejscach pamięci w 27 krajach UE.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Witold Stankowski

Wykonawca: dr Krzysztof Koźbiał

Czas realizacji: maj - wrzesień 2009

Źródło finansowania: Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Projekt badawczy, którego celem była analiza treści historycznych i politologicznych dotyczących Liechtensteinu w XX stuleciu. Skupiono się na aspektach historii tego państwa, szczególnie po 1945 r., na jego systemie politycznym, partyjnym oraz na stosunku Vaduz do procesów integracyjnych na Starym Kontynencie.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan W. Tkaczyński

Czas trwania: 2008 - 2009

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (33. konkurs projektów badawczych).

Kierownik projektu: dr Dariusz Niedźwiedzki

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wykonawcy: dr Marcin Galent, dr Idesbald Goddeeris (Katholieke Universiteit Leuven)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Koordynator: dr Krzysztof Kowalski

Czas trwania: 2004 - 2007

Źródło finansowania: Komisja Europejska

Grant badawczy «Squares of Europe, Squares for Europe / Places d'Europe, Places pour l'Europe» dotyczył urbanistycznego dziedzictwa Europy ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką w tkance miasta pełni jego część centralna – plac. Jednym z celów projektu było sformułowanie zaleceń kierowanych do administracji publicznej (m. in przygotowano Kartę Placów Europy), a dotyczących dobrego zarządzania miastem.

Kierownik projektu: mgr Mirosław Natanek

Czas trwania: 2002 - 2004

Wspólny projekt współpracy naukowej i naukowo-technicznej w ramach programu do umowy międzyrządowej, współfinansowany przez Region Walonii, KBN i Katedrę Europeistyki UJ.

Kierownik projektu: mgr Krzysztof Koźbiał

Czas trwania: 2002 - 2003

Źródło finansowania: The Tokyo Foundation

Kierownik projektu: mgr Mirosław Natanek

Czas trwania: 2002 - 2003

Źródło finansowania: The Tokyo Foundation

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach, dr Dariusz Niedźwiedzki

Czas trwania: 1995 - 1998

Źródło finansowania: Komitet Badań Naukowych

Grant badawczy, którego celem było zidentyfikowanie, wyjaśnienie i zrozumienie uwarunkowań procesu kształtowania opinii i postaw Polaków wobec integracji europejskiej i akcesji Polski do UE.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Czas trwania: 1995 - 1998

Źródło finansowania: Komisja Europejska

Grant badawczy poświęcony analizie kulturowych, prawnych i politycznych aspektów relacji państwo-kościół we współczesnej Europie.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Czas trwania: 1995 - 1998

Źródło finansowania: Komisja Europejska

Grant badawczo-szkoleniowy poświęcony analizie porównawczej programów studiów europejskich w uczelniach wyższych badanych krajów.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Czas trwania: 1994 - 1997

Źródło finansowania: Komisja Europejska

Grant badawczy poświęcony analizie procesów rekonstrukcji tożsamości zbiorowych w Europie w warunkach integracji europejskiej.