Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nabór na asystenta/asystentkę studenckiego/cką w zakresie obsługi danych

Nabór na asystenta/asystentkę studenckiego/cką w zakresie obsługi danych w Instytucie Studiów Europejskich Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

okrągłe niebiesko czerwono pomarańczowe logo shapedem-eu, niebieska flaga unii europejskiej z żółtymi gwiazdami, żółto niebieskie logo uniwersytetu jagiellońskiego

Instytut Studiów Europejskich Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do składania aplikacji na asystenta studenckiego w zakresie wsparcia analitycznego do obsługi danych w MAXQDA, które rozpocznie się we wrześniu lub październiku 2023 r. Wykonanie zadań badawczych wymaga około 320 godzin pracy zorganizowanej w niepełnym wymiarze godzin między październikiem 2023 r. a czerwcem 2024 r.

 

Wybrany Kandydat/Kandydatka będą pracować przy realizacji projektu badawczego SHAPEDEM-EU (Rethinking and Reshaping the EU’s democracy support in its Eastern and Southern Neighbourhood)

 

Projekt SHAPEDEM-EU ma na celu ponowne przemyślenie, przekształcenie i przegląd unijnej polityki wspierania demokracji we wschodnich i południowych krajach sąsiedzkich. W obliczu rosnącej kontestacji UE i słabnącego wpływu jej polityk w sąsiedztwie, SHAPEDEM-EU stosuje całkowicie nowe podejście do wspierania demokracji. Podejście to postrzega wsparcie demokracji jako praktykę społeczną wymagającą zbiorowego demokratycznego uczenia się wszystkich zaangażowanych stron. Konsorcjum będzie pilotażowo testować pętlę uczenia się demokracji, aby stworzyć nowe kanały i narzędzia interakcji między UE a jej sąsiadami oraz przenieść te ustalenia na zalecenia polityczne dotyczące ulepszonego zestawu narzędzi politycznych UE.  W skład konsorcjum realizującego projekt wchodzą instytucje akademickie, think tanki i organizacje społeczeństwa obywatelskiego z siedzibą w UE oraz południowych i wschodnich krajach sąsiadujących. Konsorcjum stosuje różnorodne metody do gromadzenia danych i oceny polityk związanych ze wsparciem demokracji w sześciu krajach: Libanie, Palestynie, Tunezji, Ukrainie, Gruzji i Armenii. W ramach projektu badane są rola państw członkowskich UE, kluczowych instytucji UE, podmiotów z krajów trzecich i organizacji międzynarodowych. Wyniki projektu mają na celu poprawę praktyk UE w regionie. Na wszystkich etapach projektu zbadany zostanie wpływ równości płci i transformacji cyfrowej na wsparcie demokracji. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: https://shapedem-eu.eu/

 

Badacze z UJ kierują badaniami dotyczącymi mapowania wsparcia demokracji w państwach członkowskich UE. Asystent studencki będzie zaangażowany w zarządzanie danymi w badaniu porównawczym dotyczącym analizy instrumentów wsparcia demokracji w krajach sąsiedzkich UE i praktyk kontestacyjnych na poziomie państw członkowskich. Będzie pomagał w zarządzaniu danymi, ich sprawdzaniu i kodowaniu przy użyciu oprogramowania do analizy danych jakościowych (MAXQDA).

 

Kandydat/Kandydatka powinien być studentem takich kierunków jak nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, studia europejskie lub innych pokrewnych dziedzin i interesować się polityką zagraniczną UE, europejską polityką sąsiedztwa, a najlepiej mieć doświadczenie w pomocy badawczej w analizie dyskursywnej. Biorąc pod uwagę, że badania obejmują wielojęzyczne zbiory danych i wykorzystują MAXQDA, od kandydata wymaga się doświadczenia w pracy z takimi zbiorami danych i wcześniejszej pomocy w sprawdzaniu danych, zarządzaniu danymi i transformacji danych między Excelem a MAXQDA. Dodatkowo, niezbędna jest biegła znajomość języka angielskiego, zarówno w mowie, jak i piśmie. Na tym stanowisku wymagane są również doskonałe umiejętności analityczne i współpraca przy projektach badawczych. Wynagrodzenie jest zgodne z przepisami UJ. Planowana data rozpoczęcia pracy to październik 2023 r.

 

Dokumenty należy złożyć do 15 września 2023 roku.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • jednostronicowy list motywacyjny;
 • CV;
 • Dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego (z wyłączeniem osób, dla których język angielski jest językiem ojczystym lub jeśli język wykładowy w trakcie edukacji akademickiej był językiem angielskim - prosimy o przesłanie odpisu dyplomu ze wskazaniem języka wykładowego).
 • list polecający od osoby znającej dorobek naukowy Kandydata/Kandydatki.

 

Dokumenty należy złożyć pocztą elektroniczną na adres shapedemeu@uj.edu.pl, tytuł SHAPEDEM-EU application documents (student assistance/data).

 

Oferty, które przejdą pozytywnie weryfikację formalną będą podlegać ocenie merytorycznej, podczas której może zostać przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna (bezpośrednio lub za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej), po uprzednim uzgodnieniu terminu z Kandydatem /Kandydatką.

Dodatkowe pytania na temat pozycji należy kierować do dr hab. Magdaleny Góry na adres e-mail: mm.gora@uj.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony­  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
 2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych www.iod.uj.edu.pl, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu
   w ramach wykonania  obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w związku z ustawą – Kodeks pracy;
  2. przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu na podstawie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgodą jest Pani /Pana wyraźne działanie w postaci przesłania Administratorowi CV. Zgoda na przetwarzania  danych osobowych dotyczy danych, które dobrowolnie Pan/Pani przekazuje w ramach złożonego CV, a które nie wynikają z ustawy – Kodeks pracy.
 4. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa (dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Poddanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  jest dobrowolne.
 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji. W przypadku nie zawarcia
  z Panią/Panem umowy  po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – na warunkach i zasadach określonych w RODO.
 7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: monika.a.nowak@uj.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Instytut Studiów Europejskich UJ, ul. W. Reymonta 4, 30-059 Kraków lub wycofać osobiście stawiając się w pok. 536 (V piętro), ISE UJ, ul. W. Reymonta 4, 30-059 Kraków.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
 9.  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.