Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praca

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nabór na stanowisko asystenta badawczego - projekt Reclaim

Nabór na stanowisko asystenta badawczego - projekt Reclaim

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na stanowiska asystentów/asystentek naukowych została zakończona.

Instytut Studiów Europejskich Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do składania aplikacji na dwie pozycje asystentów/asystentek naukowych w niepełnym wymiarze czasu pracy (50%), które rozpoczną się w marcu 2024 r. i potrwają 12 miesięcy. 
 
Wybrani Kandydaci/Kandydatki będą pracować przy realizacji projektu badawczego RECLAIM (Reclaiming Liberal Democracy in the Postfactual Age), w szczególności w zakresie dotyczącym polityk migracyjnych i zarządzania granicami w kontekscie post-prawdy.
 
Projekt RECLAIM to trzyletni projekt finansowany przez program Horizon Europe Unii Europejskiej. Ma on na celu przedstawienie nowych definicji, metod i zestawów narzędzi dotyczących analizy i reagowania na różne formy zaburzeń informacyjnych we współczesnej demokracji. Celem projektu jest analiza dezinformacji w Europie i wykorzystanie wyników badań do tworzenia rekomendacji dla decydentów politycznych w zakresie tworzenia polityk, edukacji oraz podejmowania działań w reakcji na negatywne skutki dezinformacji dla dyskursu i podstawowej struktury współczesnej demokracji liberalnej. 
 
Projekt jest zarządzany i koordynowany przez Instytut Spraw Międzynarodowych na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Islandzkiego. W projekcie uczestniczy dwanaście uniwersytetów i instytutów, oprócz Uniwersytetu Islandzkiego: Goldsmiths College w Wielkiej Brytanii; Uniwersytet w Lublanie; Uniwersytet UAM w Madrycie; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Scuola Normale Superiore we Florencji; Nowy Uniwersytet Bułgarski w Sofii; Instytut Spraw Międzynarodowych w Zagrzebiu; Centrum Badań nad Europą ARENA na Uniwersytecie w Oslo; Trans European Policy Studies Association (TEPSA) w Brukseli; Instytut Spraw Międzynarodowych w Pradze; Instytut Spraw Międzynarodowych w Rzymie oraz Instytut Liechtensteiński w Bendern.
 
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: https://reclaim.hi.is/en/ 
 
Kandydaci/kandydatki dołączą do grupy badawczej projektu RECLAIM zajmującej się politykami migracyjnymi i granicami w kontekście post-prawdy. Prace tej grupy skupiają się nad badaniu wpływu zjawiska post-prawdy na kwestie związane z zarządzaniem migracją i granicami, które okazały się szczególnie podatne na dezinformację i spowodowały polaryzację w przestrzeni publicznej i społecznej. Grupa badawcza, o której mowa zajmuje się:
 • (1) analizą zawartości i struktury polityk granicznych i migracyjnych w wybranych krajach oraz na poziomie Unii Europejskiej;
 • (2) dyskursami publicznymi na temat granic, praw osób niebędących obywatelami oraz kontroli w momentach kryzysu;
 • (3) narracjami post-prawdy (nowe mity, wymyślone tradycje, itp.) szczególnie dotyczącymi siebie i innych (osób niebędących obywatelami, ich praw i polityki kontroli).
Osoby zakwalifikowane będą wnosić swój wkład w prace projektu RECLAIM poprzez projektowanie i realizację studium przypadku dotyczącego wpływu post-prawdy na zarządzanie migracjami oraz politykę graniczną w wybranych państwach europejskich. Asystent/ka badawczy/a będzie zaangażowany/a w przygotowanie i przeprowadzenie badań porównawczych dotyczących polityk migracyjnych oraz analizę dyskursu w jednym państwie członkowskim (Włochy, Węgry, lub inne państwo północno-europejskie). Będzie gromadził/a dokumenty i analizował/a wzorce dyskursywne w materiale empirycznym przy użyciu oprogramowania do analizy danych jakościowych (MAXQDA). Asystent/ka będzie także zaangażowany/a w pracę zespołową, np. przy organizacji warsztatu badawczego.
 

Kandydat/Kandydatka powinien posiadać co najmniej licencjat w zakresie nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, studiów europejskich lub innych pokrewnych dziedzin i interesować się polityką migracyjną UE i państw członkowskich. Kandydat/ka powinien/na posiadać doświadczenie w pomocy badawczej w analizie dyskursywnej. Biorąc pod uwagę, że badania koncentrują się na konkretnych państwach członkowskich (Włochy, Węgry lub inne państwo północno-europejskie), poszukujemy kandydatów, którzy mają bardzo dobrą znajomość języka włoskiego, węgierskiego lub języka północno-europejskiego. Dodatkowo, niezbędna jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego, zarówno w mowie, jak i piśmie. 

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy:

 • co najmniej tytuł licencjata w zakresie socjologii, nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, studiów europejskich lub innych pokrewnych dziedzin wiedzy z zakresu metodologii badań społecznych oraz doświadczenia w badaniach społecznych, udokumentowanych np. w ścieżce studiów i aktywnościami dodatkowymi do ścieżki studiów (np. udział w projektach badawczych, działania Koła Naukowego itp.), a w tym zwłaszcza doświadczenia w prowadzeniu analizy polityk publicznych;
 • Preferowani będą kandydaci/kandydatki posiadający umiejętność wykorzystania narzędzi analitycznych (MaxQDA), zainteresowania problematyką migracji, post-prawdy, demokracji, funkcjonowania systemu Unii Europejskiej.
 • bardzo dobrej znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie; 
 • bardzo dobrej znajomości drugiego języka, z preferencją węgierskiego włoskiego, lub języka północno-europejskiego, zarówno w mowie, jak i piśmie.
 • rzetelności, systematyczności, obowiązkowości, umiejętności pracy w zespole.
Wynagrodzenie jest zgodne z przepisami UJ. Planowana data rozpoczęcia pracy to marzec 2024 r.
Dokumenty należy złożyć do 29 stycznia 2024 roku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • jednostronicowy list motywacyjny,
 • CV zawierające informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopia dyplomu licencjackiego lub magisterskiego,
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy,
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,
 • dwa listy polecające od osób znających dorobek naukowy Kandydata/Kandydatki,
 • kopie certyfikatu dobrej znajomości języka angielskiego (z wyłączeniem osób, dla których język angielski jest językiem ojczystym lub jeśli język wykładowy w trakcie edukacji akademickiej był językiem angielskim – proszę o przesłanie odpisu dyplomu ze wskazaniem języka wykładowego). Prosimy o dołączenie wyników stosownych testów potwierdzających znajomość innych języków do aplikacji.
Druki oświadczeń oraz wzór kwestionariusza osobowego można pobrać na stronie: https://cso.uj.edu.pl/konkursy
Dokumenty należy złożyć pocztą elektroniczną na adres https://cso.uj.edu.pl/konkursy tytuł RECLAIM application documents (research assistance) lub przesyłką pocztową na adres Monika Nowak, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Studiów Europejskich, ul.  Władysława Reymonta 4, 30-059 Kraków z dopiskiem RECLAIM application documents (research assistance).
 
Oferty, które przejdą pozytywnie weryfikację formalną będą podlegać ocenie merytorycznej, podczas której może zostać przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna (bezpośrednio lub za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej), po uprzednim uzgodnieniu terminu z Kandydatem /Kandydatką. 
 
Dodatkowe pytania na temat pozycji należy kierować do dr Karoliny Czerskiej-Shaw na adres e-mail karolina.czerska@uj.edu.pl 
Pliki do pobrania
pdf
Pełna treść ogłoszenia
pdf
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata do pracy