Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PWPM, vol. III, 2005

Strony redakcyjne, spis treści

 

Artykuły:

Anna Przyborowska-Klimczak, Międzynarodowa ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturalnego

Wojciech Szczepan Staszewski, Wolność przemieszczania się w traktatach o przyjaźni i współpracy zawartych przez Polskę

Ireneusz C. Kamiński, Pornografia dziecięca przed amerykańskim Sądem Najwyższym (wyrok w sprawieprokurator generalny John Ashcroft oraz inni przeciwko Free Speech Coalition oraz inni

Robert Stefanicki, Ograniczenia swobodnego przepływu usług (kapitału) usprawiedliwione względami interesu publicznego w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Emilia Wieczorek,Swoboda przedsiębiorczości w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Piotr Stec, Konwencja Haska w sprawie prawa właściwego dla trustów i ich uznawalności

Paweł Czubik,Czy możliwe jest ograniczenie zastosowania art. 12 ppm w związku z funkcjami legalizacyjnymi konsula RP w przypadku dokonanej zagranicą czynności dotyczącej nieruchomości położonej w Polsce?

Czesław Paweł Kłak,Przesłanki negatywne postępowania nakazowego w polskim procesie karnym a Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

 

Noty informacyjne:

Kinga Niebrzegowska,Doktorat Honoris Causa Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji dla prof. UJ dr hab. Kazimierza Lankosza

Kazimierz Lankosz,Krakowska sesja Instytutu Prawa Międzynarodowego