Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PWPM, vol. V, 2007

Strony redakcyjne, spis treści

 

Artykuły:

Eugeniusz Piontek, Swoboda świadczenia usług a konkurencja

Tomasz Targosz, Formy wpływu prawa wspólnotowego na prawo państw członkowskich na przykładzie reklamy

Magdalena Cholewa-Klimek, Rafał Klimek,Instytucja gospodarczej niemożliwości świadczenia w zobowiązaniach umownych w systemie common law oraz  prawie niemieckim - szkic prawno porównawczy

Tomasz Kamiński, Karol Karski, O umowach międzynarodowych niezgodnych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej raz jeszcze

Ireneusz C. Kamiński, Sankcje finansowe wymierzane państwom członkowskim na mocy art. 228 Traktatu ustanawiającego, Wspólnotę Europejską (TWE)

Adam Kucharski, Problematyka retroaktywności we francuskim prawie podatkowym (zarys tematu)

 

Refleksje:

Paweł Czubik, Konsularne poświadczanie podpisów na pełnomocnictwach do przeniesienia własności nieruchomości sporządzonych zagranicą w zwykłej formie pisemne

Paweł Filipek, Sankcje Rady Bezpieczeństwa ONZ wobec Korei Północnej

 

Glosa:

Wojciech Burek, Glosa do decyzji Komitetu Praw Człowieka ONZ z dnia 24 października 2005 r. w sprawie Karen Noelia Llantoy Huaman przeciwko Peru (KL v. Peru) - skarga nr 1153/200

 

Sprawozdanie:

Maciej Zachariasiewicz,Europeizacja prawa prywatnego. II Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, Katowice-Wisła (28-30.09.2006) – sprawozdanie

 

Noty informacyjne:

Prawno międzynarodowe seminaria naukowe w Instytucie Europeistyki UJ w okresie luty 2006 - styczeń 2007