Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PWPM, vol. X, 2012

Strony redakcyjne, spis treści i wstęp

 

Artykuły:

Barbara Mikołajczyk, Wiek emerytalny w sprawach przed Trybunałem Sprawiedliwości UE

Ireneusz C. Kamiński, Proceduralne gwarancje związane z wydaleniem cudzoziemca ze względów bezpieczeństwa państwa  uwagi na kanwie sprawy Chakiba Marakchi'ego

Justyna Balcarczyk, Anti-suit injunction a prawo europejskie: Wielka Brytania a reszta Europy na tle rozporządzenia 44/2001

Ewa Olas, Immunitet jurysdykcyjny państwa w wybranych orzeczeniach sądów krajowych

Katarzyna Holy, Zwalczanie bezkarności sprawców poważnych naruszeń praw człowieka – rozważania na tle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Anna Szarek, Nieważność zastrzeżeń do traktatów – kilka uwag w związku z zakończeniem prac komisji prawa międzynarodowego nad zagadnieniem zastrzeżeń do traktatów

Ewa Kamarad, Zastosowanie klauzuli porządku publicznego w sprawach dotyczących zawarcia małżeństwa – wybrane zagadnienia

Dominik Świerdza, Charakterystyka sprzedaży premiowanej

Dominik Wolski, Wątpliwości dotyczące podstaw traktatowych projektu rozporządzenia w sprawie europejskiego prawa sprzedaży (Common European Sales Law)

Lidia Sokołowska, Regulacja prawna zdatności arbitrażowej sporów z zakresu prawa prywatnego na gruncie europejskich tradycji prawnych. Inspiracje dla polskiego prawa arbitrażowego

Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak, Ułaskawienie w prawie polskim a międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych oraz konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

Czesław Paweł Kłak, Standard rzetelnego postępowania sądowego w sprawie karnej a europejski nakaz aresztowania – uwagi na tle europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

 

Artykuł recenzyjny:

Roman Kwiecień, Potrzeba globalnego konstytucjonalizmu?

 

Refleksja w serii matematyka a prawo:

Paweł Czubik, Krzysztof Żółkiewicz, Liczba możliwych relacji wielostronnych podmiotów iuris gentium oraz wymiar matematyczny "potencjału" traktatowego pojedynczego podmiotu

 

Glosa:

Magdalena Czajkowska, Glosa do orzeczenia ets dnia 17 marca 2011 w sprawie C-95/10 strong segurança dotycząca braku obowiązku stosowania przepisów w zakresie posługiwania się potencjałem podmiotów trzecich przy zamówieniu na usługi niepriorytetowe w świetle dyrektywy 2004/18/WE

 

Raport:

Paulina Szeląg, Od interwencji sojuszu północnoatlantyckiego do orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości - aktywność organizacji narodów zjednoczonych w celu rozwiązanie konfliktu w Kosowie

 

Noty bibliograficzne, recenzje:

Tomasz Widłak, Recenzja - Rafael Domingo „The new global law", Cambridge University Press, New York 2010

 

Propter memoriam:

Profesor Renata Sonnenfeld (1926 - 2012)

Dr Lena Konradtiewa-Bryzik (1980 - 2012)