Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PWPM, vol. XVIII, 2020

Strony redakcyjne, spis treści, od redakcji

Artykuły

Sava Jankovic, The still emerging universal human right to adequate air quality 

Weronika Wojturska, Multi-step arbitration clauses: the application and impact of their infringement on arbitration proceedings in Poland on the example of FIDIC Contract Conditions

Rett R. Ludwikowski, Transformacja amerykańsko-chińskich relacji politycznych i handlowych w okresie globalnej pandemii 

Joanna Grygiel, Gwarancje niezależności krajowych mechanizmów prewencji powołanych na podstawie OPCAT 

Maciej Gajos, Facebook in Myanmar: the challenges and promises of applying the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights to the social media company   

Wioleta Fabrowska, Przeprowadzanie wyborów zagranicą (external voting) jako konstytucyjny i prawnomiędzynarodowy obowiązek państwa w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego z protestów wyborczych wniesionych w roku 2020

Paweł Bucoń, Specyfika czynności polskiego konsula w świetle spraw z protestów wyborczych dotyczących braku znaków holograficznych na zaświadczeniach o prawie do głosowania

Mateusz Krakowski, Smak jako (nie)utwór – uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-310/1  

Anna Juryk, Alimenty w relacjach polsko-brytyjskich. Brexit i co dalej? 

Anna Wysocka-Bar, Konwencja CMR a unijne prawo prywatne międzynarodowe 

Wojciech Burek, Katarzyna Sękowska-Kozłowska, Pięć lat obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w Polsce: stan gry

 

Glosy

Elżbieta H. Morawska, The conditions of detention of persons sentenced to life imprisonment. Comments on the ECtHR judgment of 12 March 2009 in the case of Petukhov v. Ukraine (No. 2) 

Michał Kowalski, Szymon Kucharski, „Uchodźca klimatyczny” przed Komitetem Praw Człowieka – czy zachowawcza opinia może być przełomowa? Glosa do opinii Komitetu Praw Człowieka ONZ nr 2728/2016 z dnia 24 października 2019 roku (Ioane Teitiota przeciwko Nowej Zelandii) 

 

Recenzje

Paweł Czubik, Recenzja opracowania: K. Pawłowska, I. Zych [red.], Dlaczego Polska powinna wypowiedzieć Konwencję stambulską?, Warszawa 2020 (ss. 145, p. 313) 

 

Varia

Uchwała Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z dnia 15 października 2020 r. w sprawie nagannych praktyk przy sporządzaniu wykazu wydawnictw naukowych