Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin wydawniczy

Arkusz recenzji

Regulamin wydawniczy

I. Proces recenzyjny

 1. Redakcja zapewnia dwustopniowe recenzowanie tekstów - z zachowaniem w miarę możliwości procedury double-blind review process  i zapory ghostwriting i guest authorship, zgodnie z wytycznymi MNiSW. W procedurze recenzowania i korekty mają zastosowanie poniższe postanowienia.
 2. Po wstępnej akceptacji tekstów przez członków komitetu redakcyjnego tekst bez wskazania jego autora przesyłany jest do pierwszego recenzenta. Tylko w przypadku uzyskania pozytywnej recenzji tekst jest przesyłany do drugiego recenzenta. Recenzentami są osoby, których specjalizacja jest zbliżona/tożsama do tematyki tekstu.
 3. Po uzyskaniu obu pozytywnych recenzji, ew. po uzyskaniu jednej/dwóch recenzji wskazujących stosowne zmiany w tekście  i ich uwzględnieniu przez autora, tekst kierowany jest przez redakcję do korekty językowej (w razie potrzeby korekty statystyczno-matematycznej) i umieszczany w najbliższym numerze rocznika.
 4. W przypadku numerów specjalnych wyłanianie recenzentów wymaga akceptacji redaktora numeru specjalnego.
 5. W przypadku, gdy jedna z osób wchodząca w skład komitetu redakcyjnego lub będąca sekretarzem redakcji lub redaktorem numeru specjalnego składa swój tekst do rocznika, procedura  double-blind review process obejmuje ją w takim samym zakresie jak innych autorów. W takim przypadku za zachowanie tej procedury odpowiedzialni są pozostali członkowie komitetu redakcyjnego.
 6. W przypadkach, gdy komitet redakcyjny uzna niecelowość stosowania procedury  double-blind review process w związku ze sposobem narracji lub samocytowaniem przyjętym w tekście, który ewidentnie wskazuje osobę autora lub też specyficzną tematyką, którą w kraju wyłącznie zajmuje się autor, komitet redakcyjny podejmuje decyzję o odstąpieniu od procedury double-blind review process i jednocześnie prosi recenzentów o załączenie wraz z recenzję pisemnego oświadczenia, iż nie występuje konflikt interesów, za który uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacje podległości zawodowej, bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 7. Nazwisko żadnego z recenzentów na jakimkolwiek etapie nie będzie ujawnione autorowi składającemu tekst, także w przypadku odstąpienia od procedury double-blind review process opisanej w pkt. powyżej.
 8. W przypadku procedury double-blind review process i pozytywnej recenzji recenzent ma prawo, jeszcze przed drukiem tekstu, uzyskania informacji o tożsamości autora tekstu, który recenzował. W przypadku recenzji negatywnej informacja ta nie jest ujawniana przez redakcję.
 9. Recenzja na każdym etapie recenzowania musi mieć formę pisemną, być podpisana i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Autor otrzymuje jedynie istotne dla niego merytorycznie fragmenty recenzji, bez jakichkolwiek elementów, które mogłyby ujawniać recenzenta. Autor wie jedynie, że recenzenci są osobami  z listy recenzentów.
 10. Recenzent w swoich rozważaniach recenzyjnych powinien skupiać się na wartości merytorycznej recenzowanych tekstów, w szczególności biorąc pod uwagę nowatorskość tekstów w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym oraz zdolność do stawiania nowych problemów badawczych. Ocenie podlega również proces logicznego myślenia autora oraz formalna strona tekstu.
 11. Lista recenzentów kilku poprzednich numerów czasopisma jest stale umieszczona na stronach internetowych PWPM oraz w poszczególnych numerach.

 

II. Zapobieganie zjawiskom "ghostwriting" i "guest authorship".

 1. Zwalczanie procedur "ghostwriting" i „guest authorship" stanowić powinien istotny cel redakcji czasopism naukowych. MNiSW w swoich wyjaśnieniach dotyczących "ghostwriting" sprecyzowało, że z „ghostwriting" mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship" („honorary authorship") mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
 1. Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting", „guest authorship" Ministerstwo zaleca, żeby redakcja czasopisma wprowadziła odpowiednie procedury. Redakcja powinna wymagać od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
 1.  Tym samym, choć negatywne zjawiska opisane powyżej raczej stanowią wyjątkową rzadkość w naukach prawnych, to komitet redakcyjny PWPM wymaga od autorów aby w przypadku tekstów pisanych we współautorstwie wyraźnie określili udział procentowy pracy poszczególnych autorów w procesie powstawania tekstu i poprzedzających go badaniach.
 1. Komitet redakcyjny PWPM uznając, że zjawiska opisane w cytacie w ust. 1 powyżej są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będzie demaskował.
 1. W przypadku finansowania badań naukowych, które doprowadziły do powstania artykułu naukowego z środków finansowych innych niż jednostka naukowa afiliująca autora lub jego środków prywatnych, autor proszony jest o wskazanie w pierwszym przypisie tekstu (odnoszącym się do jego tytułu) innych źródeł finansowania, które doprowadziły do jego powstania. 

 

III. Zwalczanie naruszeń praw autorskich

 1. W przypadku wykrycia przez komitet redakcyjny lub recenzentów faktu przywłaszczenia cudzej pracy naukowej, komitet redakcyjny w zależności od charakteru i zakresu naruszenia podejmie natychmiast stosowne środki. W szczególności będą  one polegać na natychmiastowym poinformowaniu o tym fakcie jednostki naukowej zatrudniającej osobę naruszającą prawa autorskie, towarzystw naukowych, do których, wedle ustalenia, należy i innych wydawców czasopism z zakresu prawa międzynarodowego, europejskiego lub porównawczego.
 2. W szczególnych przypadkach zostaną o tym fakcie poinformowane organy ścigania.

 

IV. Organy redakcyjne, selekcyjne i programowe - uprawnienia i wyłanianie

 1. Członkowie zwyczajni komitetu redakcyjnego (w liczbie od 1 do 2) wraz z redaktorem naczelnym (dalej jako komitet redakcyjny) wyłaniani są przez wydawcę rocznika PWPM - każdoczesnego Dyrektora Instytutu Europeistyki UJ, która to jednostka zapewnia funkcjonowanie pisma i nadzór nad nim, jest również jego wydawcą zgodnie z wnioskiem rejestrowym nr 170/09.
 2. Członek komitetu redakcyjnego musi posiadać co najmniej stopień doktora nauk prawnych i specjalizować się w prawie międzynarodowym publicznym lub prywatnym lub prawie europejskim.
 3. Kadencja komitetu redakcyjnego trwa przez cały okres kadencji Dyrektora Instytutu.
 4. W razie braku decyzji co do zmian w składzie komitetu redakcyjnego przez nowo wybranego Dyrektora Instytutu, doręczonych członkom komitetu redakcyjnego w terminie jednego miesiąca od wyboru nowego Dyrektora, przyjmuje się, że zachowuje on dotychczasowy skład komitetu redakcyjnego. 
 5. Dyrektor Instytutu ma prawo odwołania komitetu redakcyjnego en bloc lub każdego z jego członków, łącznie z redaktorem naczelnym.
 6. Odwołanie redaktora naczelnego skutkuje z chwilą dokonania zgłoszenia tego faktu do sądowego rejestru czasopism, odwołanie innych członków komitetu redakcyjnego skutkuje z chwilą jego doręczenia członkom komitetu. Jednakże w przypadku, gdy prace redakcyjne nad kolejnym numerem się już rozpoczęły przed dokonaniem odwołania, komitet redakcyjny w starym składzie pracuje do chwili wydania tegoż numeru.
 7. Komitet redakcyjny obraduje i podejmuje decyzje kolegialnie zwykłą większością głosów (w razie równowagi głosów za i przeciw rozstrzyga głos redaktora naczelnego), spotyka się przynajmniej raz do roku w miesiącu styczniu. We wszelkich sprawach, w których w niniejszym regulaminie nie wskazano inaczej, właściwy jest komitet redakcyjny. 
 8. Redaktor naczelny powołuje i odwołuje, działając samodzielnie: sekretarzy redakcji (w liczbie od 1 do 3), redaktorów numerów specjalnych (spośród członków komitetu selekcyjnego), redaktorów językowych, statystycznych. Z chwilą odwołania redaktora naczelnego osoby te przestają pełnić swoje funkcje.
 9. Funkcja redaktora numeru specjalnego jest funkcją czasową, na okres prac redakcyjnych nad tym numerem i kończy się wraz z jego wydaniem.
 10. Członków Rady Programowej powołuje Komitet redakcyjny, działając przy współpracy z Dyrektorem Instytutu.

 

V. Postanowienia szczególne

Sugerowany skrócony sposób cytowania to: PWPM, vol. kolejny cyframi rzymskimi (kolejny rok cyframi arabskimi) np. PWPM, vol. XI (2013).