Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Czesław Porębski

Prof. dr hab. Czesław Porębski

Profesor i wieloletni wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera, profesor i kierownik M. T. Cicero Chair of Social and Political Philosophy w International Academy of Philosophy w Liechtensteinie, prorektor tej Uczelni.

Prof. Porębski ukończył studia prawnicze i filozoficzne w Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktoryzował się w 1975 roku w Uniwersytecie Łódzkim na podstawie rozprawy dotyczącej poglądów etycznych Bertranda Russella. Promotorem doktoratu była profesor Ija Lazari-Pawłowska. Habilitację uzyskał w roku 1987 na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, po opublikowaniu w roku 1986 rozprawy habilitacyjnej Umowa społeczna w świetle teorii decyzji. W roku 2000 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. 

Pracę akademicką rozpoczął w 1969 roku na Wydziale Prawa UJ jako asystent stażysta w Katedrze Historii Doktryn Politycznych profesora Konstantego Grzybowskiego, który był promotorem jego pracy magisterskiej na temat doktryny etyczno-politycznej Mahatmy Gandhiego. Następnie był asystentem profesor Iji Lazari-Pawłowskiej w Katedrze Etyki Uniwersytetu Łódzkiego. Od połowy lat siedemdziesiątych do roku 2005 był zatrudniony w Katedrze Filozofii Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierowanej przez profesora Adama Węgrzeckiego. W latach 1999-2004 pracował jako profesor w International Academy of Philosophy w Liechtensteinie, a od 2005 do 2015 kierował Katedrą Filozofii w Instytucie Studiów Europejskich UJ. Przez kilka lat łączył to stanowisko z pracą wykładowcy w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. Był promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich i sześciu doktoratów. W roku 2015 przeszedł na emeryturę. 

Prof. Porębski odbył staże zagraniczne m. in. w Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Rosji, Słowacji, Szwecji, Stanach Zjednoczonych. Jako visiting profesor wykładał w wielu uczelniach zagranicznych, m. in. w Grazu, Trydencie, Fryburgu Szwajcarskim, Dublinie, Lwowie, Santiago de Chile i Ciudad de México (w Universidad Nacional Autónoma de México). 

Był członkiem powołanej przez byłego premiera Jerzego Buzka Rady do Spraw Reform Ustrojowych Państwa przy Premierze RP. Należał do współzałożycieli Ośrodka Myśli Politycznej, utworzonego w 1992 roku, i przez wiele lat był członkiem Zarządu Ośrodka. Był też członkiem rad redakcyjnych półrocznika „Civitas” oraz belgijskiego periodyku naukowego „Ethical Perspectives”. 

Jest członkiem International Institute of Ethics and Contemporary Issues UCU we Lwowie, członkiem Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU oraz członkiem honorowym Klubu Jagiellońskiego.

W swojej pracy akademickiej prof. Porębski zajmował się m.in. etyką, metaetyką i aksjologią (zwłaszcza polskim wkładem w tę dziedzinę), filozofią społeczną i polityczną (zwłaszcza koncepcjami umowy społecznej oraz teorią sprawiedliwości i potencjałem badawczym metod formalnych w tej dziedzinie), antropologią filozoficzną, wybranymi problemami tradycji fenomenologicznej, historią doktryn politycznych, zwłaszcza myślą rosyjską i koncepcjami myślicieli iberoamerykańskich oraz wybranymi problemami studiów europejskich, m.in. specyfiką szwajcarskiego systemu politycznego oraz dyskusją wokół idei Europy.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 1. Continuité malgré la rupture, w: Ch. Delsol, J. Nowicki (red.), La vie de l’esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique, Les Editions du Cerf, Paris 2021.
 2. Bocheński, Józef Innocenty Maria (1902-1995), note biographique, tamże.
 3. Elzenberg, Henryk (1887-1967), note biographique, tamże.
 4. Subsydiarność, paternalizm, edukacja, [w:] J. Miklaszewska, P. Spryszak (red.), Etyka a polityka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2020.
 5. Granice Europy i granice Unii Europejskiej, Politeja, 58 (2019).
 6. Post-Truth and Popper’s Paradox, [w:] V. Poletko (red.), Responding to the Challenges of Post-Truth, Institute for Ethics and Contemporary Issues, UCU Press, Lviv 2019.
 7. Lectures on Polish Value Theory, Brill/Rodopi, Leiden/Boston 2019.
 8. Christian von Ehrenfels als sozialer Denker und Visionär, [w:] J. Valent, U. Höfer (red.), Christian von Ehrenfels: Philosophie-Gestalttheorie-Kunst, Meinong Studies, vol. 8, 2017.
 9. L’imaginaire centre européen après la grande ouverture, J. Nowicki, L. Radut-Gaghi (red.), Rêves d’Europe, Honoré Champion, Paris 2017.
 10. Solidarność, Euromaidan, and Realpolitik, [w:] O. Bila (red.) Ethics and Global Political Theory, Ukrainian Catholic University Press, Lviv 2016. 
 11. Polska, Rosja, Europa w koncepcjach pionierów polskiej myśli integracyjnej, Prace Komisji Kultury PAU, tom XI, 2015.
 12. Les frontières de l’Europe et les limites de l’Union Européenne, Conférence, No 40, printemps 2015.
 13. L’ Eurasisme et la diaspora russe des années vingt et trente, au XXe siècle, [w :] J. Nowicki, L. Radut- Gachi, (red.), Diaspora, exils, cosmopolitisme, Editions du Relief, Paris 2015.
 14. L’Invention de l’Autre, sous la direction de Joanna Nowicki et Czesław Porębski, Sandre, Paris 2008.
 15. Co nam po wartościach?, Księgarnia Akademicka, Kraków 2001.
 16. Lohnt es sich, moralisch zu sein?, Universitätsverlag, Fribourg 2000.
 17. O Europie i Europejczykach, Znak, Kraków 2000.
 18. Umowa społeczna. Renesans idei, Znak, Kraków 1999.
 19. Czy etyka się opłaca?, Znak, Kraków 1997.
 20. Polish Value Theory, Seria „Dialogikon”, Wydawnictwo UJ, Kraków 1996.
 21. Na przykład Szwajcarzy, Znak, Kraków 1994.
 22. Umowa społeczna w świetle teorii decyzji, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1986;

Tłumaczenia:

 1. Chantal Millon-Delsol, Zasada pomocniczości (Le principe de subsidiarité), Znak, Kraków 1995.
 2. Otfried Höffe, Etyka państwa i prawa (Philosophische Versuche zur Rechts-und Staatsethik), Znak, Kraków 1992.
 3. Franz Brentano, O źródle poznania moralnego (Vom Ursprung sittlicher Erkenntnis), PWN, Biblioteka Klasyków Filozofii, Warszawa 1989;