Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt w Zakładzie badań nad zmianami społecznymi w Europie

dr Marcin Galent

dr Marcin Galent

Dyżur: pokój 528

Socjolog, adiunkt. W latach 1999-2005 odbył studia doktoranckie w Katedrze Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykształcenie uzupełniał głównie w Wielkiej Brytanii, studiując i prowadząc badania w Uniwersytetach: Cambridge, Oksford i London School of Economics and Political Science.
Obecnie skupia się na mechanizmach leżących u podstaw procesów dywergencji w Unii Europejskiej. W oparciu o te analizy stara się wypracować nowe spojrzenie na integrację europejską, które nazywa krytycznymi studiami europejskimi. Jest autorem ponad pięćdziesięciu publikacji naukowych i ponad sześćdziesięciu wystąpień konferencyjnych.
Od 2020 r. jest przewodniczącym Interdisciplinary Social Sciences Research Network oraz redaktorem naczelnym “International Journal of Interdisciplinary Social Sciences Collection”, USA. Od 2019 r. jest członkiem Advisory Board of the Global Studies Research Network, USA. Od 2016 r. jest członkiem Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU w Krakowie.

Marcin Galent CV
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

M. Galent, English nationalism and its role in building support for Brexit: the case of UKIP and the Brexit Party, (w:) J. Sondel-Cedermas i B. Francesco (red.), The right-wing critique of Europe: nationalist, sovereignist and right-wing populist attitudes to the EU, Routledge, 2022.

M. Galent, Kryzys strefy euro i nowe wyzwania dla demokracji i praw podstawowych w Unii Europejskiej, [w:] Rocznik Administracji Publicznej, 2022 nr 8, s. 307-325.

M. Galent i R. Soborski, Globalization Thirty Years on: Promises, Realities and Morals for the Future [in:] “International Journal of Interdisciplinary Global Studies”, 2020, no 4, p. 1-10.

M. Galent, W poszukiwaniu kulturowego spoiwa dla politycznej jedności [w:] J. Kurczewska, Z. Mach (red.), Kultury narodowe i lokalne „w polityce” i „dla polityki”. Różne konteksty czasowe i przestrzenne, IFiS PAN, Warszawa 2019, s. 203-229.

M. Galent, Kryzys systemowy strefy euro w świetle traktatu z Maastricht i traktatu z Lizbony, [w:] „Politeja” 2018, no 54, s. 191-213.

M. Galent, K. Czerska-Shaw, B. Gierat-Bieroń (red.), Visions and Revisions of Europe, Universitätsverlag Göttingen: Getynga 2018, sp 165.

M. Galent, Psychografia, emocje społeczne i nowe formy komunikacji politycznej [w:] „Zeszyty Prasoznawcze” 2017, t. 60, nr 2 (230), s. 265-281.

M. Galent, Towards a New Understanding of the Borderlands in the European Union, [w:] A. Szerląg, J. Pilarska, A. Urbanek (eds.), Atomization or Integration? Transborder Aspects of Multipedagogy, Scholars Publishing, Cambridge 2016, p. 31-49.

M. Galent, Państwo narodowe, migracje i spójność społeczna w Unii Europejskiej, [w:] K. Chaczko i K. M. Stanek (red.), Polityka społeczna w zmieniającej się rzeczywistość, Wyd. Naukowe Śląsk, Katowice 2016, s. 30-56.

M. Galent, W stronę konwergencji polityk integracyjnych w społeczeństwach wielokulturowych: przykład Francji i Wielkiej Brytanii, [w:] A Śliz, M. S. Szczepański (red.) Wielokulturowość: konflikt czy koegzystencja?, Wydawnictwo IFiS PAN,   Warszawa 2011, s. 137-158.

M. Galent, I. Goddeeris, D. Niedźwiedzki, Migration and Europeanisation. Changing identities and values of Polish pendulum migrants and their Belgian employers, Kraków, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2009, p. 195.

M. Galent, Trust in the everyday life of guests and hosts: employers and employees in Belgium, “European Review”, “A Journal of the Academia Europeana”, Cambridge University Press, Cambridge 2008, no 4, p. 573-583.

Everyday transnationalism of the far right: an interdisciplinary study of Polish immigrants' participation in far-right groups in Britain. Projekt badawczy finansowany przez The Economic and Social Research Council, UK, 2023-2026. Członek Advisory Board.

Migracja i europeizacja. Budowanie tożsamości europejskiej w perspektywie instytucjonalnej i interakcyjnej. Projekt badawczy NCN (Opus), 2013-2014.  Kierownik projektu.

Polska lokalna wobec integracji europejskiej. Projekt badawczy NCN (Opus), 2012-2014. Członek zespołu badawczego.

Reconstituting Democracy in Europe, RECON, Komisja Europejska w ramach 6 Programu Ramowego, University of Oslo, 2007-2012. Członek zespołu badawczego.

Migracja wahadłowa a procesy europeizacji. Przypadek polskich migrantów w Belgii, projekt finansowany przez MNiSW, Instytut Europeistyki UJ i Research Unit: Modernity and Society 1800-2000, K.U. Leuven, Belgia, 2007-2008. Członek zespołu badawczego.

Ethnological understandings of cultural diversity in Central European Urban Spaces, Węgierska Akademia Nauk, Międzynarofowy Fundusz Wyszehradzki, 2007-2008. Członek zespołu badawczego.