Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wskazówki dla autorów, zasady recenzowania artykułów

Wskazówki dla autorów publikujących w „Jagiellońskim Forum Europejskim"

 1. Materiały do druku przygotowane w edytorze Microsoft Word należy nadsyłać elektronicznie na adres e-mailowy: dariusz.niedzwiedzki@uj.edu.pl, jacek.kolodziej@uj.edu.pl lub adres pocztowy: ul. Jodłowa 13, 30-252 Kraków. W przypadku przesyłki pocztowej należy nadesłać 2 egz. znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków na stronie) oraz tekst zapisany na dyskietce.
 2. Materiał powinien zawierać streszczenie w języku angielskim o objętości 1-1,5 strony znormalizowanego maszynopisu.
 3. Objętość artykułów i tekstów sprawozdawczych z badań nie powinna przekraczać 22 stron znormalizowanego maszynopisu (wraz z przypisami). Recenzje, polemiki i informacje nie powinny przekraczać 11 stron znormalizowanego maszynopisu.
 4. Przypisy powinny być umieszczone na dole strony i sporządzone według tego samego wzoru. Podajemy w nich najpierw w przypadku druków zwartych (książka) kolejno nazwisko(-a), inicjał(-y) imienia(-on) autora(-ów), tytuł pracy, miejsce i rok wydania, stronę(-y). W przypadku druków ciągłych (czasopisma) podajemy nazwisko(-a), inicjał(-y) imienia(-on) autora(-ów), tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok, kolejny numer oraz stronę(-y).
 5. Autor, z wyjątkiem poprawek sugerowanych przez Redakcję FE, nie ma możliwości udoskonalenia tekstu w toku jego wydawania. Prosimy zatem o przesyłanie materiału w postaci, którą autor uznał za ostateczną.
 6. Autor jest proszony ponadto o podanie:
  • pełnego imienia i nazwiska,
  • stopnia i tytułu naukowego,
  • nazwy instytucji, w której jest zatrudniony,
  • dokładnego adresu z numerem telefonu, faksu, e-mailu,
  • krótkiej informacji biograficznej w języku polskim (100-200 słów).
 7. Każdy przesłany do redakcji artykuł jest recenzowany przez dwie osoby. Recenzenci powoływani są przez redaktowa naczelnego z grona specjalistów w zakresie problematyki artykułu.
 8. Redakcja nie zwraca autorom materiałów nie zamówionych.

Zasady recenzowania artykułów:

 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  • a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  • b) relacje podległości zawodowej,
  • c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niżnarodowość autora pracy.
 3. Autor(zy) i recenzenci nie znająswoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces").
 4. Eecenzja maformępisemnąi kończysięwnioskiem co do odrzucenia, dopuszczenia pod określonymi warunkami (np. naniesienie wskazanych poprawek przez autora) lub dopuszczenia artykułu do publikacji.
 5. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki sąpodane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.
 6. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie sąujawniane; natomiast w każdym numerze pisma publikowana jest lista recenzentów zamieszczonych w nim artykułów.

Podstawy kwalifikacji/odrzucania publikacji:

 1. zawartość merytoryczna tekstu
  • sposób ujęcia analizowanego problemu
  • znaczenie teoretyczne i praktyczne
  • metodologia
  • osadzenie w literaturze przedmiotu
  • spójność i przejrzystość koncepcyjna
  • adekwatność kontekstu empirycznego
  • wymiar  analityczny i krytyczny
  • niezależność formułowanych tez
  • zakres i zróżnicowanie wykorzystanych źródeł
 2. warstwa edytorska tekstu
  • jasność i jednoznaczność
  • poprawność gramatyczna
  • poprawność cytowań i przypisów